Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Om kommunen / Revision

Revision

Kontakter

Kommunens revisorer väljs av kommunfullmäktige för fyra år. De granskar varje år, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den internkontroll som görs inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Däremot granskas inte nämndernas myndighetsutövning mot enskilda, t.ex. bygglovsärenden och socialbidragsärenden. 

Revisorerna redovisar sin granskning inför kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de s.k. sakkunniga, dvs. yrkesmän med erfarenhet från olika kommunala verksamhetsområden. Denna hjälp anskaffas genom upphandling, just nu från Ernst & Young.

Granskningsrapporter

Revisorernas verksamhet består bl.a. av fördjupade granskningar av olika verksamheter. Dessa redovisas i särskilda granskningsrapporter, som överlämnas till respektive nämnd för kommentarer och som hjälp i nämndens verksamhet.

För att få tillgång till äldre rapporter, kontakta nämndsekreterare Eva Rågetoft (se Kontakter).

Sidan uppdaterad 2017-08-29 Kommentera sidan