Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplanarbete

Pågående detaljplanarbete

Kontakter

I plan- och bygglagen finns krav på att detaljplan ska upprättas före exempelvis ny sammanhållen bebyggelse. Detta är för att kunna lösa tekniska frågor som infrastruktur, estetiska frågor som hur byggnaderna ska se ut och för att de kommuninvånare som berörs av förändringen ska få tillfälle att påverka.

När kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan så skickar man ut handlingarna till de som berörs av planen för att de ska få tillfälle att lämna synpunkter. Ibland hålls ett samrådsmöte där kommunen lämnar information och de som har frågor kan ställa dem till tjänstemän och politiker. Om det är en stor plan som berör många personer så annonseras samrådet i tidningen och planhandlingarna finns tillgängliga på biblioteket, kommunhuset och kommunens hemsida.

Efter samrådet revideras planförslaget. Om det har inkommit många synpunkter kan förslaget ändras ganska mycket efter samrådet. Därför ges ett till tillfälle för de som är berörda att granska förslaget lämna synpunkter. Vid granskningen finns handlingarna också tillgängliga på biblioteket, kommunhuset och kommunens hemsida.

När granskningen är över görs mindre justeringar av planen innan den antas av samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Den som är berörd av planen och har inkommit med synpunkter som inte har blivit tillgodosedda ges möjlighet att överklaga planen. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter att planens antagning kungjorts. Då kan genomförandet av planen påbörjas.

Sidan uppdaterad 2017-02-23 Kommentera sidan