Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Nyligen antagna detaljplaner

Nyligen antagna detaljplaner

Kontakter

I detaljplanen regleras markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering, utformning m.m. Detaljplanen ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, en s k genomförandetiden.

Tiden för att handlägga en detaljplan, från uppdrag till dess den vinner laga kraft, brukar vara cirka 9 månader. Vid överklagande går ärendet vidare till högre instanser och tar då längre tid.

Under arbetet med planen har allmänheten flera möjligheter att yttra sig. I början av planarbetet hålls ett samråd med berörda fastighetsägare och andra som kan ha intresse av planen. Planen ställs därefter ut för allmän granskning i minst tre veckor i kommunhuset och biblioteket. Både samråd och utställning annonseras i ortstidningarna.

I vissa fall handläggs planen som s.k. enkelt planförfarande, t ex när endast någon enstaka fastighet berörs och planen inte är till nackdel för omkringliggande fastigheter. Vid enkelt planförfarande skickas planen ut på remiss till de fastigheter som berörs. Samråd har man då inte och planen ställs inte heller ut.

Sidan uppdaterad 2017-09-04 Kommentera sidan