Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / E22

Europaväg 22 - ny sträckning

Kontakter

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.

Den planerade nya vägsträckningen av E22 finns med i den nationella planen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029 som Trafikverket nu lagt fram förslag till. Detta stärker chanserna att vägprojektet blir av och byggstart är planerad under planperioden. Den nya vägsträckningen är av stor betydelse för Söderköpings framtida utveckling och beskedet att projektet finns med i planen är mycket viktigt och positivt för kommunen.

Beskedet ger nu kommunen tillsammans med andra aktörer bättre möjligheter och förutsättningar i det fortsatta arbetet med planläggning, stadens utformning i framtiden och andra byggprojekt kopplade till vägen.

Nästa steg i den nationella planeringen är att Trafikverkets förslag till nationell plan lämnas ut på remiss och granskas. Parallellt med detta arbete ska Region Östergötland ta fram och redovisa ett förslag till nya trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma planperiod. Den nya nationella planen och de slutgiltiga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Kommunens styrgrupp för E22

Kommunen har tillsatt en styrgrupp för att hantera frågeställningar kopplat till den nya vägsträckningen som planeras. Styrgruppen ska fungera rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

Gruppen består av representanter från den politiska sidan, både opposition och majoritet, och representanter från tjänstemannaorganisationen.

Styrgrupp:

Anders Bevemyr (S), kommunalråd
Börje Natanaelsson (M), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Lillmarie Jonsson (MP), Ledamot Kommunfullmäktige
Inga-Lill Östlund (L), Oppositionsråd
Peter Karlström (C), Ledamot Kommunfullmäktige
Johanna Grander, Projektsamordnare
Johan Cöster, Samhällsbyggnadschef
Ellen Jacobsson, Planarkitekt

Vägprojektet E22

Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. I Trafikverkets projektgrupp för E22 ingår en samordnare från Söderköpings kommun. Samordnaren ska bistå med lokal information i projektet och ansvara för att lokala intressen i planeringen och arbetet lyfts fram.

Den nya vägsträckningen av europavägen kommer för Söderköpings del bland annat att innebära ändrad trafikföring i staden, utveckling av stadsdelar och förändringar för handelns förutsättningar. Viktiga delar att förhålla sig till i kommunens utvecklingsplaner för staden. Dessa nya möjligheter – och förutsättningar – samlas i en fördjupad översiktsplan. Den nya vägsträckningen innebär också flera investeringsprojekt så som ombyggnader av gator, ny belysning, pendlarparkering och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterad 2017-12-14 Kommentera sidan