Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

Kontakter

Om någon planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan man begära ett planbesked av kommunen. 

Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Kommunen ska genom ett planbesked ge svar på om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Planbeskedet ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om beskedet är negativt så ska kommunen motivera varför.

Som privatperson kan man begära planbesked hos kommunen. Då är kommunen tvungen att lämna ett svar om man kommer att planlägga området och i så fall när. Planbeskedet är inte bindande och kan inte överklagas. När kommunen har fått in en komplett ansökan undersöks områdets förutsättningar och om det finns några hinder för att planlägga eller ändra gällande plan i området. När undersökningen är färdig behandlas den politiskt. Det politiska beslutet meddelas därefter till den som begärt planbesked.

Det utgår alltid en avgift för planbesked, oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Pengarna täcker kostnaderna för den arbetsinsats som tjänstemannen gör under planutredningen.

Sidan uppdaterad 2017-03-07 Kommentera sidan