Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Samlad Elevhälsa

Samlad Elevhälsa

Kontakter

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

 • Administrativ assistent

  Birgitta Wiman
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  birgitta.wiman@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 48

Samlad elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla, bevara och förbättra sin hälsa bl.a. genom medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.

Elevhälsan bedriver ett viktigt hälsofrämjande arbete för alla barn och ungdomar i Söderköpings kommun. Varje elevs utveckling följs genom hela skoltiden som ett led i det nationella folkhälsoarbetet. Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till skolhälsovård från förskoleklass till och med gymnasiet.

Elevhälsans personalgrupper ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev samt ha ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling (Prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet).

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med eleven och/eller familjen samt lärare och pedagoger inom skolan.

Vi har specialkompetenser inom flera olika områden:

 • Skolkurator
 • Skolsköterska
 • Skolläkare
 • Skolpsykolog
 • Kommunövergripande specialpedagog
 • Talpedagog

Vår vision är att alla elever utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar med självkänsla, social kompetens, god hälsa och framtidstro.

Sidan uppdaterad 2018-08-17 Kommentera sidan