Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Samlad Elevhälsa / Team Nova

Team Nova

Kontakter

 • Team Nova


  Ringvägen 45 J
  614 31 Söderköping

  nova@soderkoping.se
  Fax: 0121-183 39
  Telefon: 0121-183 97
  Mobil: 070-310 62 50

  Individanpassad verksamhet för elever i åldern 7-12 år.

  Team Nova består av fyra pedagoger:

  Lena Andersson
  Åsa Pettersson
  Kennet Kjellgren
  Tommy Törnborg

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

Verksamhet

Team Nova är ingen fristående skolenhet, utan ingår som en del i kommunens Samlade Elevhälsa. Vi har plats för cirka åtta elever, såväl flickor som pojkar, och erbjuder individanpassad verksamhet för elever i åldrarna 7-12 år.

Team Nova samarbetar med kommunens alla grundskolor, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och vid behov även med kommunens socialtjänst, Nexus, NP-teamet, Hab och BUP.

Målet med verksamheten är alltid att lotsa tillbaka eleven till sin vanliga skolmiljö. Undervisningen är individanpassad och har grundskolans läroplan som grund. Vi arbetar mycket strukturerat, med tydliga gränser och ramar.

Team Nova ligger centralt beläget, i anslutning till Ramunderskolan. Där har vi möjlighet att utnyttja skolans lokaler, exempelvis slöjd, musik och hemkunskap. Vi har även tillgång till Ramunderskolans fina skolgård med skateramp och multibollplan.

Målgrupp

Vi vänder oss till elever som av olika skäl, under en tid, inte kan gå kvar på sin hemskola, utan har behov av att arbeta i mindre grupp.

Målsättning
Målet är alltid att eleven ska återgå till sin vanliga skolmiljö.

Vi arbetar främst med att:

 • få eleven att fungera i olika sociala sammanhang
 • få eleven att uppleva glädjen i att lära sig nya saker.

Självförtroende, självbild och självkänsla

 • Vi uppmuntrar, ger positiv förstärkning och har tydliga ramar och regler.
 • Vi ger eleverna förutsättningar att lyckas med sina uppgifter.
 • Vi lär eleverna att sätta ord på sina känslor och att hantera frustration.
 • Vi tränar eleverna på att använda olika strategier, för att undvika misslyckanden och svårigheter.
 • Vi lär eleverna att ta konsekvenserna av sina ord och handlingar.
 • Vi arbetar kring elevsamarbete och att få lyckas i grupp.

Behov och innehåll - baskunskaper

Vi arbetar mot målen i grundskolans kursplaner och skolarbetet används både som mål och medel, för att stärka elevens sociala kompetens.

Social kompetens

För att ytterligare stärka elevens sociala kompetens lägger vi stor vikt vid arbetet med grundläggande regler och normer i sociala sammanhang.

Vi erbjuder våra elever studiebesök, lägerverksamhet och besök på andra skolor för att ge eleverna erfarenheter från olika sociala miljöer och sammanhang. Dessutom arbetar vi med ART (Aggression Replacement Training) som är en strukturerad metod, bestående av tre delar:

 1. Social färdighetsträning
 2. Ilskekontrollträning
 3. Moralträning

Arbetssätt

För att kunna ge det eleverna behöver har vi hög personaltäthet och arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö som är förutsägbar och konsekvent.

Inom ramen för Team Novas pedagogik arbetar vi både med individuell och sammanhållen undervisning. Vi arbetar med ett för eleven väl strukturerat, tydligt och igenkännande arbetssätt.

Föräldrasamverkan

För att lyckas med vår målsättning och vårt uppdrag krävs ett nära samarbete med elevens föräldrar/vårdnadshavare, byggt på samförstånd och tillit till varandras kunskaper och erfarenheter.

Team Nova ser föräldrar/vårdnadshavare som en resurs som bidrar till en helhetssyn på eleven. Därför har vi ofta och regelbundet återkommande träffar. Vi försöker även skapa möten där föräldrar kan delge och stärka varandra.

Sidan uppdaterad 2016-09-09 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad