Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Skogshem

Tomt nr: 3 RESERVERAD

Fastighet Högby 1:129 Areal 1 100Adress Liljerumsvägen Pris 700 000 kr VA-avgift 163 396 kr

 

Detaljplan (länk)
Enligt gällande detaljplan ”Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem”, Söderköping, laga kraft 2018-05-02 gäller följande:

Byggrätt

Största tillåtna byggnadsarea (BYA) är 250 kvm för huvudbyggnad i en våning och 150 kvm för huvudbyggnad i två våningar.  Därutöver får två komplementbyggnader om sammanlagt högst 70 kvm uppföras. Endast en huvudbyggnad per fastighet. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1100 kvm. Högst 25 % av fastigheten får bebyggas.

Placering
Där inget annat anges ska friliggande huvudbyggnader placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och friliggande komplementbyggnader placeras minst 1,0 meter från tomtgräns. Om berörda fastighetsägare är överens får komplementbyggnader sammanbyggas i tomtgräns.

Byggnadshöjd
Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter för huvudbyggnad. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,0 meter.

Tak
Största takvinkel är 27 grader. Takkupa får anordnas till högst en tredjedel av fasadens längd.

Teknisk försörjning

Ledningar för el, vatten och avlopp samt fiber (Sörpnet) finns framdraget till tomterna. Anslutningsavgifter ska erläggas av köparen, varav anslutningsavgiften för VA erläggs på tillträdesdagen till Söderköpings kommun.

Byggnadsskyldighet

Tomterna säljs med en byggnadsskyldighet och ska bebyggas inom 18 månader från tillträdesdag. Tomten får inte säljas vidare innan den är bebyggd med bostadshus.

Övriga förutsättningar

Högby 1:135

Fastigheten belastas med ett avtalsservitut där fastigheten Högby 1:123 har servitutsrätt för att anlägga, bibehålla och förnya fiberledning inom ett 2,5 meter brett område över fastigheten enligt karta.

Fastigheten ligger lägre än gatan varför köparen ska markbereda fastigheten så att byggnader hamnar på en högre höjd än Skogshemsvägen. På fastigheten finns även en dagvattenbrunn som ej fyller någon funktion och som ska läggas igen av köparen.

Bygglovsfrågor och kontakt
För frågor kring byggnadens utformning och placering, välkommen att kontakta bygglov på telefon 0121-184 89 kl. 9.30–11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.