Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Hitta ny bostad / Kommunägda tomter för småhus / Vägledning vid köp av småhustomt

Vägledning vid köp av småhustomt

Vem kan köpa en tomt för småhus från Söderköpings kommun?

För att få möjlighet att köpa en av de tomter som Söderköpings kommun tar fram måste du stå i kommunens tomtkö. Anmälan till tomtkön görs skriftligen via blankett som kan hämtas på hemsidan, Tomtkö. Registrering av anmälan sker så snart fullständig anmälan inkommit till kommunen samt registreringsavgift har inbetalats till kommunens bankgiro.

För att köpa en tomt som tidigare erbjudits tomtkön och som blivit tillgänglig för direktköp finns inget krav på att du ska stå i tomtkön.

Nya tomtområden som erbjuds

När nya kommunägda tomtområden erbjuds är gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. Tomterna som erbjuds är också avstyckade. I lantmäteriets förrättning bestäms fastighetens areal och gränser. Fastighetens gränser markeras vanligtvis med gränsrör i marken.

När tomterna i ett nytt område ska fördelas sker utskick av information till alla i tomtkön som får möjlighet att göra en intresseanmälan och rangordna önskade tomter. När anmälningstiden gått ut sammanställs intresseanmälningarna och fördelning sker efter turordning i tomtkön. De som tilldelats en tomt har cirka tre veckor på sig att bestämma om man vill gå vidare med tomten eller inte. Det är endast om du tilldelats en tomt och väljer att köpa denna som du förlorar din plats i kön.

Vad händer när du erbjudits en tomt?

Om du tilldelats en tomt skickas två exemplar av köpekontrakt till dig. I köpekontraktet finns mer information om tomten och vad du förbinder dig till vid ett köp. Genom ett undertecknande av köpekontrakten förbinder du dig att genomföra köpet. Det är därför viktigt att du är införstådd med kontraktets villkor, har finansieringen klar samt är medveten om detaljplanens bestämmelser.

När köpekontrakten inkommit inom angiven tid skickas en faktura på handpenningen till dig. Handpenningen ska normalt betalas inom 10 dagar och när betalning skett skickas ditt exemplar av köpekontrakten till dig.

Inför tillträdesdagen skickas en faktura på resterande del av köpeskillingen samt avgift för VA-anslutning. Fakturan ska betalas senast på tillträdesdagen. När betalning registrerats skickas ett undertecknat köpebrev till dig som ett kvitto på att fastigheten övergått i din ägo. Det är viktigt att du ansöker om lagfart inom tre månader från tillträdesdagen. Ansökan för lagfart skickas till fastighetsinskrivningen på lantmäteriet.

Kostnader som kan tillkomma

Förutom köpeskillingen för tomten tillkommer även andra kostnader i samband med köpet. Observera att kostnader nedan inte är heltäckande utan endast ett urval utifrån vanligt förekommande kostnader i samband med nybyggnation och köp av fastighet.

Lagfartskostnader. Vid köp av fastighet ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare till fastigheten. Detta måste göras inom tre månader från det att du fått tillträde till fastigheten och ansökan ska skickas till fastighetsinskrivningen på lantmäteriet. Kostnad för lagfart tas ut i form av expeditionsavgift samt stämpelskatt som beräknas utifrån köpeskillingen eller fastighetens taxeringsvärde, för närvarande 1,5 procent.

Inteckning av fastighet. Om du behöver låna pengar för att finansiera byggnation och fastighetsköp krävs säkerhet för lånet. Fastigheten kan då användas som säkerhet genom att den intecknas (pantbrev tas ut). Kostnad för detta är idag 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en expeditionsavgift.

Kostnader för bygglov. Innan byggnation eller någon form av markarbete påbörjas ska bygglov sökas. För att bygglov ska beviljas är det viktigt att den tänkta bebyggelsen och övriga åtgärder är förenliga med gällande detaljplan för fastigheten. Det är därför viktigt att du innan köp har förvissat dig om att du kan bygga det du önskar på fastigheten. En bygglovsavgift tas ut i samband med bygglov. Mer information om nybyggnadskarta och beställning finns här på hemsidan, Bygglov.

Nybyggnadskarta. I bygglovsansökan behövs en situationsplan som baseras på en nybyggnadskarta som beskriver rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Om en enkel eller fullständig nybyggnadskarta krävs avgörs på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information om nybyggnadskarta och beställning finns här på hemsidan, Kartor.

Husutstakning. När bygglov har beviljats för en ny byggnad framgår det i lovet om byggnad ska stakas ut för att säkerställa att den uppförs på den plats som är angiven.

Ytterligare utredningar. Exempelvis bullerutredning, geoteknisk utredning.

Anslutningsavgift för vatten och avlopp. Tomter som erbjuds via tomtkön ska anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. I nya områden som erbjuds finns förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Anslutningsavgiften, enligt för året gällande taxa, betalas på tillträdesdagen i samband med slutbetalning av köpeskillingen. Avgiften kan variera beroende på områdesspecifika förhållanden. För mer information kontakta tomtköansvarig.

Anslutningsavgift för el. För att ansluta fastigheten till elnätet tas en anslutningsavgift ut. För mer information kontakta E.ON Elnät Sverige AB.

Anslutningsavgift för bredband/fiber. För att ansluta fastigheten till bredband-/fibernätet tas en anslutningsavgift ut.

Anslutningsavgift för fjärrvärme. Om fastighet kan och ska anslutas till fjärrvärme tas en anslutningsavgift ut. För mer information kontakta E.ON Värme Sverige AB.

Husbyggnation. Beroende på om du bygger själv, anlitar husleverantör eller byggfirma varierar vem som har ansvaret och sköter de olika momenten och beställningarna som byggnationen innebär. Undersök vad som ingår i priset om husleverantör eller byggfirma anlitas.

Markarbeten. Behöver tomten fyllas upp, sprängas, schaktas, behövs pålning av byggnad m.m.? Dessa åtgärder är förenliga med kostnader så tänk därför på att anpassa huset till tomtens naturliga förutsättningar och inte tvärtom. I vissa tomtområden finns även restriktioner i detaljplanen kring förändring av marknivån. Om du vill utföra en undersökning av marken innan köp ska du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och exploatering.

Att iordningställa trädgård, uteplats, utfart, murar m.m. är också åtgärder som kostar pengar. Så tänk även igenom hur du vill utforma din trädgård inför köpet.

Försäkringar. Nybyggnation är förenat med en rad nödvändiga försäkringar.

Allmänna tips

  • Kolla detaljplanen. Finns restriktioner kring vad, var och hur man får bygga?
  • Åk ut till tomten och gå runt. Vart kan du tänka dig att placera huset utifrån vad som är tillåtet i detaljplanen? Vilka förutsättningar finns? Hur är markförhållandena?
  • Kontakta din bank i god tid angående finansiering av tomt och hus.
  • Prata med olika husleverantörer eller byggfirmor om du inte själva vill ansvara och utföra byggnationen.

Du som köpare har ett stort ansvar att själv ta reda på vad som ska göras, beställas och när. Detta dokument är endast en liten vägledning och huvudansvaret ligger på dig som köpare.