Bostad och Miljö

Tomtkö småhus – anmälan och regler

Regler för fördelning av tomter för villabebyggelse och gruppbyggda småhus

 Antagna av Kommunfullmäktige 1989-11-16 § 163 

1. Anmälan

Anmälan till tomtkö ska ske skriftligt. Blankett finns på kommunens hemsida och kan också beställas hos kommunen. Sökande ska ha fyllt 18 år.

Anmälan är personlig och kan inte överlåtas. Endast en blankett per ensamstående, äkta makar eller sammanboende par får inlämnas.

2. Registreringsavgift

Registrering av anmälan sker så snart fullständig anmälan inkommit till kommunen samt registreringsavgift, för närvarande 200 kronor, har inbetalats till kommunens bankgiro

5921-5103. Registreringsavgiften återbetalas inte när anmälan avregistreras.

3. Förnyelse av anmälan

Förnyelse av anmälan till tomtkön ska ske i början av varje år. Påminnelse om detta sker i januari varje år. Dessutom skickas till varje sökande en svarsblankett som ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari.

4. Årlig avgift

I samband med förnyelse uttages en avgift på 200 kronor. Avgiften ska inbetalas till kommunens bankgiro 5921-5103 senast den 15 februari. Inbetalningskort medföljer utsänd svarsblankett. Förnyelse anses ha skett först när den årliga avgiften inbetalats. Sker inte inbetalningen avregistreras sökanden ur tomtkön. Skulle inbetalningen ske efter den 15 februari betraktas detta som en nyanmälan.

Kvitto på inbetald avgift bör behållas. Årlig avgift återbetalas inte.

5. Registrering och avregistrering

Sökanden placeras i tomtkön i den turordning som fullständig anmälan enligt punkt 2 inkommit till kommunen. Anmälan ankomststämplas och får ett diarienummer. Besked om vilken plats man har i tomtkön skickas därefter ut till de sökande.

Den som genom kommunen erhållit tomt/hus äger ej rätt att på nytt anteckna sig i tomtkön förrän efter fem år från det datum då köpebrev utväxlades.

Avregistrering sker då sökande av kommunen erhållit tomt eller gruppbyggt småhus.

Sökande, vars anmälan bedöms tveksam för inplacering i tomtkön, prövas särskilt av Kommunstyrelsens arbetsutskott eller härför utsedda personer.

6. Turordning och ändring av turordning

Erbjudande om tomt/gruppbyggt småhus följer - med beaktande av nedanstående avvikelser och i anmälan framförda särskilda önskemål - den registrerade turordningen, såvida spekulationsintressen ej bedöms föreligga.

7. Förtur

Förtur kan ges av medicinska, sociala, sanerings- och lokaliseringsskäl. Viss hänsyn kan också tas till det antal år sökande varit bosatt i kommunen efter fyllda 18 år.

8. Tolkning av reglerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör reglernas rätta innebörd vid oklarheter.

Blankett för anmälan till tomtkö

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.