Kommun och Politik

Eldning

Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. En karta med aktuell brandrisk finns på SMHIs hemsida.

I de centrala delarna av Söderköping finns ett område där det råder generellt förbud mot eldning utomhus oavsett brandriskprognos. Detta område har upprättats för att minska risken för brand i den äldre trähusbebyggelsen i Söderköpings tätort.

Eldning i mindre omfattning

Med mindre omfattning menas t.ex. eldning av gräs på egen tomt och trädgårdsavfall i tunna.
• Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar. I tveksamma fall kontakta Miljökontoret.
• Släckutrustning t.ex. vattenslang skall finnas till hands.
• Eldning får endast ske under dygnets ljusa timmar.
• Eldning får ej ske vid kraftig vind.
• Eldning bör ske i små omgångar.
• Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr.
• Anmälan behöver ej ske till räddningstjänsten.

OBSERVERA att eldningen sker på eget ansvar.

Störande rök

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Aktuell brandriskprognos och föreskrifter