Näringsliv och Arbete

Näringslivsrådet

I kommunens strategiska plan för 2020-2023 är näringslivs- och platsutvecklingen i hela kommunen en viktig del, där framgår bland annat

”Vi strävar efter en balanserad tillväxt i Söderköping, vilket innebär att den sker med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden. Ett viktigt område är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Näringslivsstrategin är central för att skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag.”

För att nå målen har vi bland annat:

  • Utveckla mätbara mål och strategier för hållbar tillväxt i Söderköpings kommun, både i staden och på landsbygden.
  • Utveckla mätbara mål och strategier för näringslivet utveckling där översyn av taxor och avgifter ingår samt där konkurrens genom valfrihet eller upphandling ges särskilt fokus.
  • Utveckla mätbara mål och strategier för regionalt och kommunalt samarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle.

Rådets uppdrag

Rådet har haft som primärt uppdrag att utvärdera den tidigare 10-punktslistan för ett förbättrat företagsklimat. 2019-06-18 antogs den nya näringslivsstrategin, kallad Fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025.

Rådet kommer under hösten 2019 ta fram ett förslag till handlingsprogram för att nå de mål som sats upp inom den nya näringslivsstrategin. Rådet kommer också att arbeta med mer strategiska frågor till exempel företagsklimatet samt vara remissinstans för översiktsplaner och andra strategiska kommunala beslut.

Vill du påverka inom området näringslivsfrågor, så ta kontakt med någon av företagarorganisationerna eller kontakta kommunens näringslivssamordnare.

Rådets sammansättning

Företagsorganisationernas representanter

Företagarna, Maria Dahlén
LRF,
Bengt O Johansson
Navet i havet,
Britta Andersson
Stadskärneföreningen,
Anders Westerberg

Kommunens representanter

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Martin Sjölander
Kommundirektören, Maria Fredriksson
Förtroendevald, kommunstyrelsen,
Tuula Ravander
Näringslivssamordnare, Björn Ekengren
Chef Näringsliv & turism, Therése Eklöf
Mark- och exploateringsansvarig, Therese Nordgren

Adjungerad

Östsvenska Handelskammaren, Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef

Läs mer om kommunens arbete inom näringslivet