Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Strandskydd

Kontakter

Betydelsefullt rekreationsområde

Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är betydelsefull som rekreationsområde för människor och av stort värde för växt- och djurliv. Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten. Vid hav, sjöar och vattendrag gäller därför ett strandskydd, vilket omfattar land- och vattenområden inom en viss sträcka från strandlinjen (enligt ekonomisk karta). För kusten är strandskyddsområdet 150 m från strandlinjen och för vissa mindre insjöar och mindre vattendrag gäller 100 m. För Göta kanal och tillhörande sjösystem är strandskyddsområdet 150 m.

Beslut i strandskyddsdispensfrågor tas i de allra flesta fall i Samhällsbyggnadsnämnden.

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen beslutade den 12 januari 2015 att förordna om utvidgat strandskydd vid Asplången samt längs kusten och i skärgården i Söderköpings kommun. Strandskyddet har varit utvidgat i Östergötlands skärgård sedan 1975-06-16.

Beslutet innebär att strandskyddets omfattning även fortsättningsvis, med några undantag, är utvidgat på land vid Asplången samt på land och i vattnet längs kusten och i skärgården i Söderköpings kommun.

  • I huvudsak utvidgas strandskyddet till 150 meter på landområdet.
  • I några områden med särskilt höga natur- och friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
  • I vattenområdet vid kust- och skärgården utvidgas strandskyddet till 300meter.
  • Strandskyddet utvidgas inte inom större avskärande bebyggelseansamlingar eller inom planlagda områden.

Det nya beslutet om strandskydd gäller för alla nya och alla inkomna men ännu inte beslutade ansökningar om strandskyddsdispens.

Sidan uppdaterad 2018-08-14 Kommentera sidan