Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Kommunstyrelsens informationsmöte 19 mars

Kommunstyrelsens informationsmöte 19 mars

Publicerad den 25 mars 2019

Här kan du ta del av ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens informationssammanträde den 19 mars. Beslut fattas först tisdagen 26 mars vid kommunstyrelsens beslutssammanträde.

Årsredovisning 2018 för Söderköpings kommun

Årsredovisningen visar att kommunen 2018 har ett redovisat resultat på -0,3 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster på 17,1 miljoner kronor från försäljning av fastigheter. När reavinsterna räknats bort får kommunen ett balanskravsresultat på -17,4 miljoner kronor. Totalt överskrider nämnderna budget med 23,5 miljoner kronor.

Årsredovisning 2018 för Ramunderstaden AB

Ramunderstaden är Söderköpings kommunala fastighetsbolag och ägs till 100% av Söderköpings kommun. Årets resultat uppgår till 7,1 miljoner kronor och omsättningen uppgår till 119,5 miljoner kronor vilket innebär ett lägre resultat på 5,8 miljoner kronor och oförändrad omsättning jämfört med 2017.

Budgetanvisningar inför 2020-2023

Processen kring kommunens årsagenda beskrivs i styrmodellen. Enligt den ska kommunfullmäktige besluta om budgeten i juni, året innan budgetåret startar. Under 2018 gjordes en förändring med anledning av valet, för att beslut om budget skulle kunna tas i kommunfullmäktige efter valet. Under 2019 återgår processen till budgetbeslut i fullmäktige.

Ytterligare en förändring infördes under 2018 som innebar att nämnderna fattade beslut om ett förslag till budget innan det behandlas i budgetberedningen. Detta kvarstår under 2019.

Bidrag till cykelled längs Göta Kanal

Sedan 1999 har AB Göta Kanalbolag tillsammans med sju kommuner längs kanalen, regionerna och företagarna, samarbetat för att utveckla besöksmålet Göta kanal.

Under 2017 har Jordbruksverket beviljat AB Göta Kanalbolag projektstöd för projektet Cykelled Göta kanal med 825 000 kronor. Den sammanlagda projektbudgeten uppgår till 1 100 000 kronor. En förutsättning för projektet är att medfinansiering sker av kommuner med flera, som i en avsiktsförklaring ställt sig positiva till att samverka i projektet. För Söderköpings kommuns del är bidraget 25 000 kronor.

Referensgrupp fastighetsfrågor

Fastighetsfrågor kommer att vara en väldigt viktig del av kommunens arbete i framtiden. Långsiktighet, hållbarhet och helhetssyn präglat av ekonomisk hushållning och god kvalitet i alla kommunens verksamheter. Ska man uppfylla den långsiktiga målsättningen är vår uppfattning att man måste lyfta upp fastighetsfrågor på en mycket högre prioriterad nivå.

Lokaler för daglig verksamhet LSS

LSS daglig verksamhet har för närvarande stora brister avseende lokaler. Lokalerna vid Petersburg och Skepparevägen är inte anpassade för verksamhetens behov och socialförvaltningen har idag personer som är beviljade daglig verksamhet där besluten inte har kunnat verkställas.

För att lösa bristerna har tidigare Herrgården och flygeln vid Nyströmska skolan föreslagits att iordningställas för verksamheten. Detta skulle dock kräva en relativt stor investering och verksamheten skulle inte klara ett eventuellt utökat behov. Fastighetsavdelningen har i dialog med verksamheten därför tittat på andra möjliga lösningar för verksamheten.

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska varje år anta en interkontrollplan. Den beskriver det arbete som ska göras för att säkerställa att kommunledningskontoret lever upp till de lagar, regler och styrdokument som gäller för verksamheten. Interkontrollplanen för 2016 utgår från sex riskområden som kommunledningskontoret identifierat:

  • Brister i ekonomisk rutiner
  • Effektivitet
  • GDPR
  • Icke verkställda beslut
  • IT-säkerhet
  • Redovisning av delegationsbeslut

Förutom att kommunstyrelsens internkontrollplan ska godkännas av kommunstyrelsen, så ska enligt ekonomistyrningsreglerna samtliga nämnders internkontrollplaner redovisas för kommunstyrelsen.

Tekniska justeringar för budget 2019

Kommunfullmäktige fattade den 21 november 2018 beslut om strategisk plan inklusive budget avseende åren 2019-2022. En justering avseende revisionens budget gjordes vid fullmäktigesammanträdet den 19 december 2018. Sedan besluten fattades har behoven utvecklats till att göra ytterligare justeringar i våra verksamheter. Justeringarna påverkar inte det budgeterade resultatet totalt för kommunen.

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Söderköping 3:63 och Tallen 1

Söderköpings kommun har tidigare antagit detaljplan kvarteret Eken med flera (Egnahemsområdet). Ägaren till Tallen 1 har begärt att Söderköpings kommun ska lösa in delar av det område inom fastigheten Tallen 1. I detaljplanen har det planerats som lokalgata och som sedan en lång tid tillbaka även använts som lokalgata. Om mark enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen är huvudman för, är kommunen, enligt plan- och bygglagen, skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken.

Remissvar gällande Inriktning och plan för utveckling av krisberedskap och civilt försvar för perioden 2019-2022

Det yttersta målet är att minska sårbarheter i samhällsviktig verksamhet och att öka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar i länet, och i kommunens geografiska område. Stor vikt läggs vid att samhällets resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt. Dokumentet anger prioriteringar och mål för perioden 2019-2022 samt tydliggör aktiviteter, roller, ansvar och åtaganden.

Planen har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp inom Samverkan Östergötland där företrädare för olika perspektiv deltagit (exempelvis kommunalt perspektiv eller polisperspektiv).

Svar på medborgarförslag: Ekologiskt bokslut

Ett medborgarförslag har lämnats in om att införa ekologiskt bokslut och genom detta redovisa årliga insatser inom miljöområdet. Förslaget beskriver också att det ekologiska bokslutet skulle framhäva medlemskapet i Sveriges ekokommuner.

Svar på medborgarförslag: Flytt av Turistbyrån

Förslaget hänvisar till två specifika lokaler som är lämpade för verksamheten, dels som möjliggör en god arbetsmiljö och som kan anpassa tillgängligheten. Turistbyrån är idag placerad lite avsides från turiststråken, i Stinsen. En utredning har påbörjats av turism i samarbete med fastighetsavdelningen att lokalisera en mer central placering för turistbyrån.

En mer central placering av turistbyrån skulle påverka stadens turistiska flöden positivt, likväl som bidra till mer rörelse i centrum. Turism ser positivt på en mer centralt placerad turistbyrå.

Svar på Motion från Vänsterpartiet: Riktlinjer för hållbart byggande

Vänsterpartiet Söderköping har den 7 november 2018 lämnat in en motion undertecknad av Malin Östh, Björn Grip och Marja Bergström om riktlinjer för hållbart byggande. Med innebörden om att Söderköpings kommun ska ta fram en modell för hållbart byggande, med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Svar på Motion från Vänsterpartiet: Dags att anta solutmaningen

Vänsterpartiet Söderköping har lämnat in en motion daterad 20 augusti 2018 undertecknad om att anta ”solutmaningen Fossilfritt Sverige”. Det är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Ett antagande av utmaningen innebär att organisationen senast år 2020 ska ha installerat solceller för egen produktion av solel. Utmaningen innebär vidare inte ett åtagande om att installera en viss andel effekt.