Nyheter

Hem / Nyheter / Utredning hållbara insatser och måltidsleveranser

Utredning hållbara insatser och måltidsleveranser

Publicerad den 29 maj 2023

Söderköpings kommun har gjort en utredning gällande hur kommunen ska kunna göra sig redo för utmaningen att vi blir fler äldre och mindre arbetskraft.

Socialnämnden gav i februari 2023 socialchefen ett uppdrag att utreda ”Hållbara insatser och måltidsleveranser”.

Vård och omsorgen står inför en stor utmaning. Bakgrunden till uppdraget är att vi blir fler äldre som är i behov av insats samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar. Detta gör att vård och omsorgen står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjningen.

- Utmaningen med fler äldre och minskning av personer i arbetsför ålder är en stor utmaning som vi ser redan idag, säger Evelina Nilsson (KD), socialnämndens ordförande. För att klara det är det viktigt att vi på bästa sätt tar tillvara på den kompetens våra medarbetare har. Vår bemanning behöver utgå från rätt person på rätt plats för att undvika kunskapssvinn och istället öka kompentensnärvaron i det nära mötet med brukaren, avslutar Evelina.

Utredningen har haft i uppdrag att utgå från ett helhetsperspektiv och belysa frågan med individens behov och verksamhetens bästa möjligheter att tillfredsställa behoven. För att kommunen ska kunna fortsätta att erbjuda en trygg och säker äldreomsorg behövs ändrade arbetssätt, till exempel måste utbildad personal används till uppgifter där de behövs. Vidare har kvalité, valfrihet, ekonomi, miljö samt krisberedskap beaktas i utredningen.

För att på bästa sätt uppnå målen visar utredningen på att målen kan nås genom att övergå till att leverera mat en gång i veckan. Detta innebär då också att man övergår till leveranser av kyld mat. Leverans av måltider behöver ändras för att frigöra utbildad persona till vård- och omsorgsuppgifter. Idag är det hemtjänstens personal som levererar matlådor och det läggs cirka elva timmar per dag för detta.

Olika alternativ har undersökts och på socialnämndens möte, tisdag 30 maj, togs ett inriktningsbeslut att insatsen matdistribution ska ändras till leverans en gång i veckan, med avsikt att kunna verkställas årsskiftet senast 2023/2024. Den fortsatta utredningen ska redovisas i oktober för nämnden.

Frågor och svar gällande utredningen hållbara insatser och måltidsleveranser

 • Socialnämnden gav i februari 2023 socialchefen i uppdrag att utreda hållbara insatser och måltidsleveranser. Främsta syftet med utredningen är att se hur vi ska kunna möta utmaningen med fler äldre i samhället och färre personer i arbetsför ålder, och därmed vilka förändringar vi behöver göra i arbetssätt och vilka tjänster vi erbjuder. Vi behöver till exempel använda vår utbildade personal där de gör bäst nytta för att minska kompetenssvinn.

  En förändring som utredningen tittat på är att ändra dagliga matleveranser till leverans en gång i veckan. Denna förändring skulle innebära att utbildad personal används till vård- och omsorgsuppgifter istället för att leverera mat.

 • Utredningen av hållbara insatser och måltidsleveranser har fokuserat på och utgått från individens behov samt att vi ska ha god kvalité utifrån dessa bedömningar:

  • Näringsriktig kost
  • Valfrihet
  • Miljö
  • Kompetensförsörjning utifrån rätt kompetens för rätt uppgift
  • Resurseffektivitet
  • Krisberedskap
  • Ekonomi
 • Förslaget innebär att vi övergår från varma matlådor med daglig leverans till kylda matlådor som levereras en gång per vecka. Målsättningen är att förändringen ska ske vid årsskiftet 2023/2024.

  Detta är bara ett delbeslut i utredningen. Utredningen kommer att fortsätta under hösten, där man bland annat kommer titta vidare på hur kyld mat kan erbjudas på bästa sätt. Avrapportering till nämnden ska göras i oktober.

 • Maten kommer att uppfylla våra krav på näringsinnehåll, oavsett vilket alternativ som det kommer att beslutas om. Kyld mat har dessutom längre hållbarhet, vilket gör att kunden får större valfrihet vilken dag denne vill äta vilken mat.

  Det är också positivt för krisberedskap då kunden kan ha mat hemma för flera dagar, istället för att vara beroende av daglig leverans.

 • Idag behöver kunden vara hemma varje dag för att ta emot den varma maten. Det finns två rätter att välja på varje dag. Vid övergången till kyld mat behöver kunden bara ta emot mat en dag i veckan och kan sedan välja vilken dag denne vill äta vilken mat. Vi vet inte idag hur många rätter man kommer att kunna välja på.

  Det är också positivt för krisberedskap då kunden kan ha mat hemma för flera dagar, istället för att vara beroende av daglig leverans.

 • Idag levereras i snitt 80 matlådor per dag.

 • Ändringen av måltidsleveranser till kyld mat är bara en del av utredningen. Eftersom utredningen kommer att fortsätta är det för tidigt att säga hur den totala påverkan för miljö och kommunens ekonomi kommer att bli.

  Beslutet ger förutsättning att glesa ut leveranserna till en gång per vecka. Det ger en stor nyttoeffekt, framförallt så vi kan använda vår personal till vård- och omsorgsinsatser istället för matleveranser. Idag finns stora utmaningar kopplade till kostnader för övertid. Minskad tid för leveranser av mat bedöms påverka förutsättningar till bättre planering, vilket i sin tur bör ha en positiv inverkan på att minska antalet övertidstimmar.

  Miljön kommer också att gynnas av minskad mängd resor med bil, när det blir färre måltidsleveranser per vecka.

 • Resultatet av utredningens fortsättning ska presenteras för socialnämnden i oktober 2023 för vidare beslut.