Nyströmska / Yrkeshögskolan / Startar hösten 2022 - Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen

Startar hösten 2022 - Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen

Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen – tillsammans skapar vi framtiden!

Bakgrund och beskrivning

Nyströmska skolans planerade nya YH-utbildning ”Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen” ger eleven kompetens att utveckla och paketera tjänster inom turist- och besöksnäringen. Utbildningen ger verktyg för att kunna analysera marknadstendenser och trender, och att projektleda konceptutveckling och digitalt förändringsarbete. Eleverna får kompetens i att använda analysmaterial för att identifiera affärsmöjligheter och skapa attraktiva paket och tjänster för potentiella kunder. Affärsutvecklare är en viktig del i ett företags utvecklingsarbete, exempelvis när ett bolag startas eller när en organisation står inför nya utmaningar. Det entreprenöriella perspektivet på utbildningen möjliggör även egenföretagande och förståelse för de krav och möjligheter det innebär.

Den nya tidens besöksnäring ställer stora krav på hållbarhet, både i affärens format och i genomförandet. Därför ligger ett stort fokus under utbildningen på FN’s globala mål och hållbara affärer. Samtidigt ökar intresset för kultur- & naturturism, de två starkaste tillgångarna för besöksnäringen i Söderköpings kommun. Med anledning av det kommer utbildningen använda sig av dessa resurser som exempel och plats för praktisk tillämpning genomgående under de två åren. I detta blir naturligtvis samverkan med branschen på alla nivåer central.

Formell information om utbildningen
Utbildningsform: Yrkeshögskola Planerad start: HT-2022 Längd: 4 terminer (2 år) Antal YH-poäng: 400 Antal platser: 30 (10 distans, med viss tid på plats)
Lärosäte: Nyströmska skolan, Söderköpings kommun Utbildningsansvarig: Pernilla Tunesson

Kontaktinformation:
Pernilla Tunesson Nyströmska skolan, Söderköpings kommun Tel 0121- 184 58 E-post: pernilla.tunesson@soderkoping.se

Planerade kurser
Affärsekonomi 30 p
Affärsjuridik 20 p
Affärsutveckling, innovation och entreprenörskap 40 p
Arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 10 p
Branschkunskap - besöksnäringen 30 p
Destinations- och produktutveckling med inriktning mot natur- och kulturturism 40 p
Examensarbete 20 p
Hållbar turismutveckling och de globala målen 40 p
Kommunicerande värdskap 20 p
Ledarskap och medarbetarskap 20 p
LIA 1 50 p
LIA 2 50 p
Marknadsföring och digital kommunikation 30 p

Fördjupande beskrivning av kursernas innehåll

Affärsekonomi
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse för affärsekonomi och för de
metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Målet med
kursen är att den studerande ska ha kännedom om olika typer av företag och få förståelse för
de ekonomiska faktorer som påverkar företag i besöksnäringen. Vidare behandlar kursen
nyckeltal, budget och budgetmål, resursplanering, utfall och åtgärdsplan. Kursen ger även
förståelse för att kundnöjdhet och lönsamhet hänger ihop samt hur ett företag driver mot vinst
utan att negativt påverka kunden. Den studerande ska förstå ekonomiska rapporter samt kunna
leda processen i att utveckla lönsamhet i affärsutveckling, möten och projekt. Kursen ska
utveckla förmågan att förstå och tillämpa principer och metoder för ekonomiskt arbete i
småföretag, vilket även liknar den ekonomiska processen i ett projekt. Kursen kommer också
att beröra skillnaderna mellan inköp och offentlig upphandling.

Affärsjuridik
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen samt
marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att den studerande ska ha
kunskaper om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga situationer, avseende
verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion. Den studerande ska
även ha kunskap om vad begrepp som arbetsrätt, avtalsrätt och miljö- och hälsoskydd innebär.

Arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
Målet med kursen är att kunna implementera ett heltäckande säkerhetstänk inom en
verksamhet. Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser i säkerhetsarbete, inkluderat
HLR, grundläggande brandskydd, stöld, rån och bedrägeri. Vikten av ett systematiskt
arbetsmiljöarbete lyfts. Vidare tas även upp hur man arbetar förebyggande ur
smittskyddssynpunkt. I kursen ingår även tillgänglighet d.v.s. att kunna anpassa verksamheten
efter kunder/gästers särskilda behov.

Affärsutveckling, innovation och entreprenörskap
Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att med innovations- och
entreprenörsperspektiv identifiera befintliga och nya resurser, nya behov och ta fram
utvecklingsförslag och affärsplaner. Det handlar om att identifiera och förstå förutsättningar,
förändringsdrivkrafter, innovationsarbete och framgångsfaktorer för besöksnäring och turism i
ett globalt perspektiv. Det handlar också om hur man kan skapa en hållbar och exportmogen
destination och utveckla reseanledningar inom t.ex. natur, kultur och ekoturism. Kursen
behandlar affären ur de tre hållbarhetsperspektiven; ekonomiskt, socialt och miljömässigt, ur
vilka eleven kommer att få belysa en affärsidé, ett erbjudande och en produkt.
Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskap och färdighet att utveckla och
genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren och samtidigt är lönsamt för
företaget/destinationen. Häri ingår att arbeta med och förstå sambanden mellan
omvärldsbevakning, konkurrensanalys, målgruppsanalys och behovskartläggningar. Kursen
ger också färdigheter och kompetenser i att hantera offerter, avtal, bokningar, offentlig
upphandling, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. I samband med det behandlas hur
produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
Kursen behandlar även till viss del projektledning av utvecklingsprojekt.

Branschkunskap - besöksnäringen
Målet med kursen är att den studerande ska få en övergripande förståelse för besöksnäringen
och dess olika aktörer, turismens olika former och betydelse, upplevelseindustrin och dess
potentiella tillväxt, finansiering, besökande målgrupper, trender och analyser. För att uppnå
denna förståelse ingår flertalet studiebesök. Kursen ger även insikter och kunskaper om hur
omvärldsfaktorer – ekonomiskt, politiskt, kulturellt – påverkar destinationsutveckling och
turistströmmar internationellt, nationellt och regionalt. Kursens syfte och mål är också att
introducera den studerande i besöksnäringen och dess betydelse för tillväxt och sysselsättning.
Kursen belyser besöksnäringens struktur, utveckling och trender för framtiden. Här lyfts även
besöksnäringens utmaningar inom hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk – kopplat till
den nationella besöksnäringsstrategin.

Destinations- och produktutveckling med inriktning mot natur- och kulturturism
Syften med kursen är att den studerande ska kunna utveckla tjänster och produkter inom
ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment,
regionalt, nationellt eller internationellt. Kursen utgår från det som skapar framgångsrika
destinationer och turistföretag och vilka kritiska faktorer som påverkar utbud och efterfrågan
utifrån företagets, destinationens och samhällets perspektiv. Målet med kursen är att den
studerande ska få färdighet i att paketera en tjänst eller en plats på olika sätt, baserat på
målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Den studerande får kompetens att tänka
hela vägen: från enkel planering, infrastruktur, leverans till uppföljning. En viktig del i kursen
är Söderköpings och region Östergötlands natur- och kulturarv: ett signum och grunden för
platsens attraktivitet.

Examensarbete
Examensarbetet genomförs under den fjärde och sista terminen. Det binder samman
utbildningens kurser och sker i projektform med koppling till ett branschrelaterat område – en
fördjupning eller ett uppdrag från branschen.

Hållbar turismutveckling och de globala målen
Syftet med kursen är att göra den studerande förtrogen med de 17 globala målen som FN:s
medlemsländer har antagit för hållbar utveckling i Agenda 2030, vars övergripande syfte är att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. De
globala målen handlar även om ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer och hållbar
turism är en viktig aspekt i just Agenda 2030. I kursen tas upp hur man på lokal och regional
nivå kan arbeta mot en mer hållbar besöksnäring och hur vi kan göra turism och besöksmål
mer hållbara och vilka verktyg det finns för att mäta påverkan på miljö och sociala
förhållanden. Kursen innehåller gästföreläsningar från organisationer som arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen.

Kommunicerande värdskap
Kursen utgår från att ”Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. ”Kursen
behandlar vikten av det goda värdskapet och att det inte enbart är det personliga bemötandet
som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning. Kursen ger även
kunskap om kulturella olikheter för att kunna tillmötesgå gästers/kunders krav från olika delar
av världen. Vidare behandlas språks, ordvals och formuleringars betydelse i all form av
kommunikation, då även digital kommunikation. Att vara välkomnade och inkluderande,
gäller attityder, kultur och även hur det ser ut där vi möter människor.

Ledarskap och medarbetarskap
Målet med kursen är att ge kunskaper om och förståelse för ledarskapets komplexitet, olika funktioner och hur ledarskap påverkar verksamheten. Den personliga utvecklingen med tillfälle att utveckla det egna ledarskapet är en central del och insikt om vikten av att skapa ett hållbart ledarskap, även för sig själv. Kursen ska även utveckla förmågan att kommunicera, samarbeta, konflikthantera, motivera och skapa drivkraft och leda arbetsgrupper.

Marknadsföring och digital kommunikation
Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande begrepp i marknadsföring inom branschen, allt från affärsidé till relationsmarknadsföring och konkurrensmedel och varför begrepp som målgrupp, budskap och mottagare inte kan behandlas som förr. Den studerande lär sig om marknadsmix, om marknadsplanens olika delar; nulägesanalys, strategiska perspektiv, aktivitetsplan, uppföljningsarbete, personlig försäljning samt om nödvändiga teorier, metoder och tekniker för att nå uppsatta marknadsförings- och kommunikationsmål idag och i framtiden. Vidare behandlas vikten av att ha kompetens i att skapa långvariga relationer till sina kunder. Kursen ger kunskaper och färdigheter i sociala och digitala medier, dess användning i marknadsföring och andra användningsområden samt för- och nackdelar med dessa. Framgångsrika exempel inom branschen studeras, men också inom B2C, B2B och offentlig verksamhet. Beteendeprofiler och strategier för klassificering av kunder är andra områden som tas upp, liksom brand management och hur man förankrar och förvaltar ett varumärke internt och externt. Story telling, att bli omtalad, tas även upp i kursen samt hur man utvecklar affärer. Engelska artiklar och föreläsningar kan förekomma.

LIA 1 Lärande i arbete
Syftet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken, ges träning i yrkesrollen samt få insyn och förståelse för villkoren inom besöksnäring och turism ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare ska den studerande följa delar av projekt kring affärsutveckling och paketering.
Den studerande ska under sin LIA få följa den dagliga verksamheten i ett företag inom besöksnäringen och med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar. Den studerande ska självständigt ha utvecklat och genomfört ett projekt inom affärs- och destinationsutveckling. Fokus ska ligga på affärsutveckling, hållbarhet och lönsamhet.
Den studerande ska praktiskt tillämpa och fördjupa sina teoretiska kunskaper om branschens förutsättningar och om verksamhetens syfte och mål utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.