Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Söderköping 3:31, Tyketorp

Kontakter

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bebyggelse för bostads- och vårdändamål inom del av fastigheten. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan. Idag finns ett stort behov av LSS-bostäder i kommunen då personer som omfattas av "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) står i kö för att få en bostad. Planförslaget innebär att pågående markanvändning allmän plats, park, ändras till bostads- och vårdändamål. Förslaget möjliggör en utbyggnad av 5-6 lägenheter i gruppbostad.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 juni 2018 antagit detaljplanen. Detaljplanen överklagades till  Mark- och miljödomstolen i Växjö som fattade beslut i ärendet 2019-01-18 och avslog överklagandet. Domen har vunnit laga kraft och planen har alltså börjat gälla.

Sidan uppdaterad 2019-10-29 Kommentera sidan