Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10 - GÄDDVIK ÖSTRA

Planens syfte är att skapa byggrätter och tillhörande båtplatser för drygt 20 småhus nordost om Gäddviks by på Norra Finnö i Sankt Anna. Exploateringen ska möjliggöra för fler fritidsboende, fler fastboende och skapa arbetstillfällen kring byggnationerna samt den service som en ökande befolkning efterfrågar. Planens syfte är också att visa användningen av omkringliggande skogsbruksmark och öppna vattenområden 

Detaljplanen för Gäddvik Östra vann laga kraft den 2 januari 2013.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan