Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Söderköping 3:27 (Södra Kullborg) m.fl.

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av bebyggelsen inom södra Kullborg med nya tomter för småhusbebyggelse inom del av Söderköping 3:27. Vidare ska prövas möjligheten att ändra markanvändningen i gällande detaljplan inom Söderköping 3:33 från park till bostadsändamål i syfte att bekräfta nuvarande markanvändning inom fastigheten. Föreslagen byggnation är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Att ta i anspråk del av planområdet för byggnation anses därmed förenligt med hushållning av mark och de intentioner som anges i översiktsplanen.

Detaljplanen vann lagakraft den 25 maj 2018.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan