Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen

I plan- och bygglagen finns krav på att en detaljplan ska upprättas för exempelvis en ny sammanhållen bebyggelse. Detta är för att kunna lösa tekniska frågor som utbyggnad av gator, vatten och avlopp eller gestaltningsmässiga frågor som hur byggnaderna ska placeras och i vissa fall utformas.

Detaljplaneprocessen ger de kommuninvånare som berörs av förändringen tillfälle att ta del av planerna och yttra sig över dem. Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg.

När kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan så skickas ett meddelande till de som berörs av planen för att de ska få tillfälle att lämna synpunkter. Ibland hålls ett samrådsmöte där kommunen lämnar information och de som har frågor kan ställa dem till tjänstemän och politiker. Under samrådet finns planhandlingarna tillgängliga på biblioteket, kommunhuset och kommunens hemsida.

Efter samrådet revideras planförslaget. Om det har inkommit många synpunkter kan förslaget ändras ganska mycket efter samrådet. Därför ges ett till tillfälle för de som är berörda att granska förslaget och lämna synpunkter. Även under granskningen finns handlingarna tillgängliga på biblioteket, kommunhuset och kommunens hemsida.

När granskningen är över kan mindre justeringar göras av planen innan den antas av samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Den som är berörd av planen och som senast under granskningstidens slut har inkommit med synpunkter som inte blivit tillgodosedda har möjlighet att överklaga planen. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet tillsammans med handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen, som prövar det överklagade beslutet. Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har talerätt, dvs. har rätt att överklaga.

Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla). En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.