Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaneprocessen (gammal) / Antagande, överklagande och laga kraft

Antagande, överklagande och laga kraft

Antagande

En detaljplan antas vanligtvis av samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall antas den av kommunfullmäktige. Beslutet skickas till länsstyrelsen och till de som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om ingen överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut vinner detaljplanen laga kraft.

Överklaganden och laga kraft

Endast de som är berörda och som har lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har rätt att överklaga beslutet. Från 1 juni 2016 infördes en ny instansordning för hur en detaljplan överklagas. Antagandebeslutet ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan istället direkt till mark- och miljödomstolen.

Den som vill överklaga beslutet ska sända överklagandet till kommunen som kontrollerar att överklagandet är inlämnat i tid. Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan överklagandet tillsammans med handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ges.

Söderköpings kommun har som ambition att planprocessen för ett standardförfarande ska ta mellan 12 och 18 månader att genomföra, från det att planhandläggningen påbörjats till att planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Vid ett begränsat förfarande kan planprocessen bli något kortare.

Efter laga kraftvunnen detaljplan

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya planen och därefter kan bygglov ges.

Genomförandetid

I detaljplanen finns alltid en genomförandetid angiven om högst 15 år. Under den tiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. När genomförandetiden har gått ut kan kommunen åter besluta om markanvändning i en ny plan, utan krav på ersättning för exempelvis borttagna byggrätter.