Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplaneprocessen (gammal) / Planförslag, samråd och granskning

Planförslag, samråd och granskning

Detaljplaneprogram

Arbetet kan inledas med ett detaljplaneprogram som anger utgångspunkter och mål för arbetet. Vid särskilt komplicerade planer med många berörda intressenter och motstående intressen kan det underlätta att inleda arbetet med ett program.

Utarbetande av planförslag

Det första steget i processen är att ta fram ett planförslag. Som underlag till planförslaget görs vanligtvis tekniska och miljömässiga utredningar. I Söderköpings kommun behövs oftast en översiktlig arkeologisk utredning och en geoteknisk utredning. En undersökning om betydande miljöpåverkan görs alltid och om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Samråd

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan. Samrådskretsen består av länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra berörda kommuner. Även kända sakägare och boende som berörs ingår samt olika organisationer, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Under samrådstiden kan de som har synpunkter på planförslaget framföra dessa skriftligen till kommunen. Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket Stinsen. Samrådshandlingarna finns även på kommunens hemsida. Oftast informeras berörda även vid ett samrådsmöte eller öppet hus. Vid ett standardförfarande är inte samrådstiden reglerad utan anpassas efter det enskilda ärendet. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som framförts sammanställs och bemöts. Planförslaget bearbetas därefter med utgångspunkt från inkomna synpunkter.

Granskning

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningstiden finns det bearbetade planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida och i kommunhuset. Under denna tid kan de som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Observera att endast de skriftliga synpunkter som kommer in senast under granskningstiden kan ligga till grund för ett överklagande.
Granskningstiden är minst två veckor. I vissa fall är det möjligt att förkorta tiden om samrådskretsen är överens om detta.

Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. Eventuella ändringar görs innan planen går vidare till samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för beslut om antagande.