Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Storängen (detaljplan för Söderköping 3:65 m.fl.)

Kontakter

Detaljplanen syftar till att upplåta tre nya flerbostadshus inom området. Det innebär att ungefär 55 nya lägenheter möjliggörs. Utökad byggrätt regleras även till tre tidigare flerbostadshus där möjlighet ges till att glasa in balkonger samt uppföra komplementbyggnader/ carport. Gatunätet knyts samman och nya gång- och cykelvägar anläggs. 

Åtgärden bedöms förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Föreslagen ny bebyggelse placeras inom mark som redan är omgiven av bostadsbebyggelse. Planläggningen bedöms ha begränsad påverkan på miljön. Planområdet berörs inte av några riksintressen. Beslut om samråd fattades i samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-28. Samråd av planförslaget var 31/5 2017- 15/6 2017. Granskning var 2017-11-28 -2017-12-12.

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras möte 6 mars 2018. När protokollet är justerat kommer det läggas upp på den digitala anslagstavlan. Utskick görs då också till de som yttrat sig över planen. Beslut om antagande av detaljplaner kan läsas på den digitala anslagstavlan och överklas tre veckor från och med att de anslagits. 

Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter och inte har fått dem tillgodosedda. Mark och miljödomstolen avgör vem som har rätt att överklaga. 

Sidan uppdaterad 2018-05-07 Kommentera sidan