Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:32 m.fl (Akveduktens verksamhetsområde)

Syftet med planläggningen är att skapa mark för industri och verksamheter.

Söderköpings kommun planlägger för verksamheter i ett område nordväst om Ramunderberget.  Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1. Arealen omfattar ca 16 ha där kommunen är ensam ägare till all mark. Största delen av området utgörs idag av jordbruksmark.

Planområdet kommer att påverkas av omdragningen av Europaväg 22 (E22), en ny avfart från E22 planeras med ny vägdragning inom planområdet. Planområdet har idag ett strategiskt läge norr om staden och bedöms även fortsatt vara lättillgängligt efter ombyggnaden av väg E22.

Arbete inför samråd

Nu pågår utredningar som ska ligga till grund för utformningen av detaljplaneförslaget. Bland annat upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vilken kommande utredningsbehov identifieras. Inom ramarna för detaljplanen har en art- och habitatsutredning och en arkeologisk utredning (etapp 2) genomförts. Pågående utredningar är översiktlig geoteknisk utredning samt trafik- och bullerutredning. Kommande utredningar är en komplettering av art- och habitatutredningen, en hälsa -och riskutredning och en dagvattenutredning genomföras. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att planen kan samrådas när plankarta och planbeskrivning är klara.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.