Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97 (Kanalhamnen, Smultronstället)

Planförslaget omfattar fastigheterna Söderköping 2:40 (Kanalhamnen) och Söderköping 2:97 (Smultronstället). Planområdet ligger i Söderköpings stad. Planförslaget syftar till att inom Söderköping 2:40 pröva möjligheten att utöka gällande markanvändning från bostads- och vandrarhemsändamål till att även omfatta detaljhandel och centrumändamål.

Inom Söderköping 2:97 föreslås den gällande markanvändningen utökas från handelsändamål till att även omfatta centrumändamål, utöka byggrätten genom att upphäva del av prickmark (mark som inte får bebyggas) samt ändra högsta nockhöjd till 7,5 meter. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte 2019-10-01 § 75 beslutat att samråd och granskning ska hållas om detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97.

Samråd av planförslaget pågick 2020-05-25 – 2020-06-22. 

Du har nu möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget

Granskning sker mellan 23 juni – 22 augusti 2021 och planförslaget kommer utöver hemsidan finnas tillgängligt att läsa på:

 • Kommunhuset (Samhällsbyggnadsnämnden) Storängsallén 20, Söderköping, vardagar kl 08.00-12.00 och 13.00–14.00
 • Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, de tider Stinsen är öppet

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 22 augusti 2021 till:
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

eller via brev till:
Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
614 80 Söderköping,

Märk synpunkter med ärendets diarienummer SBF 2019-497.

All e-post som skickas till Söderköpings kommun är allmän handling. Söderköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på Personuppgiftshantering

Vid frågor om planförslaget kontaktar du:

Freddie Håkansson
Planarkitekt
010-121 89 76

 

Frågor och svar

 • När kommer det börja byggas?

  När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • Hur ska jag tolka planbestämmelserna?

  På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • När är detaljplanen klar?

  Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • Hur länge gäller en detaljplan?

  En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett poiltiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Vem kan lämna synpunkter?

  Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Vad händer med mina synpunkter?

  Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När kan jag överklaga?

  När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.