Samhälle och Trafik

Bostadsbyggande

Bostadsbyggande med anledning av ny sträckning av E22

Söderköpings kommun har sammanställt de möjliga bostadsbyggnadsprojekt som möjliggörs genom en ny sträckning av E22 i ett PM; "PM förutsättningar för bostadsbyggande i Söderköping". 

Den nya sträckningen av E22 förväntas ge möjlighet att öka bostadsbyggandet med 2070 lägenheter i Söderköping, framförallt i området Albogadalen, stadens norra infartsområde samt Fullerstad. Omvandlingen av det som är E22 idag till stadsgata medger ytterligare bostadslägen; Storebro/Alvik, Harsby ängar, Kockens, Länsmansgatan samt omvandlingsområden längs befintlig väg E22 där det idag är industri/verksamhetsmark. I Kohlstad planeras också för småhustomter. Den nya sträckningen av E22 bedöms även underlätta för arbetspendling, även för kollektivtrafiken.

Förutsättningar för bostadsbyggande i Söderköping

Klicka för större bild