Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / E22 / Buller från ny E22

Buller från ny E22

Buller påverkar vår hälsa och möjlighet till en god livskvalitet. Störningar under sömn och vila, ökad stress och försämrad koncentrationsförmåga kan orsakas av buller. Regeringen har uttalat ett långsiktigt mål om en bullerfri boendemiljö och om att människor inte ska utsättas för skadliga bullerstörningar.  

Med anledning av att E22 får en ny sträckning gjordes en bullerkartläggning för Söderköping stad med syfte att jämföra bullersituationen före och efter förbifart E22. Data över ljudbilden i Söderköping har beräknats för de två olika riktvärden för trafikbuller som finns antagna av riksdagen. Det ena är dygnsekvivalent ljudnivå, där riktvärdena för bostäder är 60 dBA utomhus vid fasad och 50 dBA vid uteplats i anslutning till bostad. Den andra är maximal ljudnivå, där riktvärdet är 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad. Resultatet av beräkningarna ser du i kartorna nedan.

Efter den nya dragningen av E22 kommer bullernivåerna utmed sträckan att öka, samtidigt som bullersituationen längs nuvarande E22, Erik Dahlbergsgatan, kommer att förbättras.

Redovisning av bullersituationen 2016. Utdrag ur "Trafikbullerutredning i Söderköping, 2016-04-21 Reviderad 2016-07-01"

Redovisning av bullersituationen 2040. "Trafikbullerutredning i Söderköping, 2016-04-21 Reviderad 2016-07-01"