Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / E22 / Pågående projekt kopplade till E22

Pågående projekt kopplade till E22

Den nya sträckningen av E22 skapar möjligheter för Söderköping att utvecklas. När den nya vägsträckningen står färdig kommer Söderköpings kommun att ta över väghållaransvaret och driften för Erik Dahlbergsgatan – nuvarande väg E22. Gaturummet utmed Erik Dahlbergsgatan kan omgestaltas och ges karaktären av en stadsgata. I omvandlingen av nuvarande E22 kan vägens barriäreffekt motverkas. Vägprojektet ger även möjlighet att gestalta stadens nya entréer som välkomnar besökare och boende till Söderköping.

Kommunen arbetar för närvarande med flera planer och projekt som är kopplade till den nya vägsträckningen. Dels pågår arbete med att upphäva delar av de detaljplaner som Trafikverkets vägplan strider emot. Planändringarna är av administrativ karaktär och handlar om att justera gränslinjer så att de bli desamma som vägplanens. Två planprogram har initierats som behandlar stadens nya entréer – ett för den norra entrén och ett för den västra entrén. Ytterligare en del av kommunens arbete inför vägprojektet är att ta fram en detaljplan för en ny kommunal gata parallellt med Trafikverkets process. Den kommunala gatan planeras ansluta till en ny trafikplats vid Slussportens industriområde. Längre fram kommer även ett gestaltningsprogram för omvandlingen av Erik Dahlbergsgatan att tas fram.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan