Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Kartor

Kontakter

Nybyggnadskarta

Beställs vid större nybyggnader inom detaljplanelagt område, exempelvis bostadshus. Fullständig nybyggnadskarta upprättas inför ansökan om bygglov. Kartan är ett samlat dokument (karta och beskrivning) som beskriver befintliga förutsättningar på fastigheten, den är avsedd att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan- och höjd (inmätta tomthöjder). Den innehåller också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läget i plan- och höjdled för VA-anslutningspunkter och angränsande gata.

Enkel nybyggnadskarta

Är lämplig att beställa vid exempelvis byggnationer utanför detaljplanelagt område. Kartan tas fram utifrån tillgängligt kartmaterial. På en enkel nybyggnadskarta saknas tillexempel detaljplaneinformation, VA-uppgifter, markhöjder med mera.

Kartutdrag

Ett kartutdrag av fastighetskartan kan levereras av kommunen.

Sidan uppdaterad 2017-05-29 Kommentera sidan