Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Mätningar

I bygglovsbeslutet informeras den sökande om utstakning och ifall lägeskontroll krävs. Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunens mätningsingenjör eller av annan mätningskompetent person.

Om inte kommunens mätningsingenjör utnyttjas ska den sakkunniga mätexperten som byggherren utser först godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att få utföra mätningsarbete måste anlitad mätningsexpert vara sakkunnig i enlighet med rekommendationerna i Handbok för mätningsingenjörer/ Handbok imät- och kartfrågor.

Utstakning

Utstakning innebär att läget av en planerad byggnad eller anläggning märks ut på marken, i överensstämmelse med det givna bygglovets situationsplan. Utstakning görs normalt i anslutning till påbörjande av schaktningsarbeten. Nya byggnader, stora tillbyggnader och tillbyggnader nära fastighetsgräns ska stakas ut. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från utstakningskraven finnas. Utstakning sker ibland i två steg. Först kan en grovutsättning utföras, vid vilken byggnadens hörn markeras med exempelvis stakkäppar. Därefter görs en finutstakning på profiler som steg två.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen hamnat i det läge på fastigheten som bygglovet angav. allmänt kan sägas att lägeskontroll ska göras för de byggnader och anläggningar som utstakning har gorts för. I vissa fall till exempel för mindre tillbyggnader och för enklare byggnader, görs endast lägeskontroll utan någon föreliggande utstakning. Utanför detaljplanelagt område kan i vissa fall undantag från kravet på lägeskontroll finnas. Lägeskontroll ska utföras när formsättningen av grunden är klar.