Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Akvedukten

Kontakter

Syftet med planläggningen är att skapa mark för industri och verksamheter.

Söderköpings kommun planlägger för verksamheter i ett område nordväst om Ramunderberget.  Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1. Arealen omfattar ca 16 ha där kommunen är ensam ägare till all mark. Största delen av området utgörs idag av jordbruksmark.

Planområdet kommer att påverkas av omdragningen av Europaväg 22 (E22), en ny avfart från E22 planeras med ny vägdragning inom planområdet. Planområdet har idag ett strategiskt läge norr om staden och bedöms även fortsatt vara lättillgängligt efter ombyggnaden av väg E22.

Arbete inför samråd pågår. Bland annat upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vilken kommande utredningsbehov identifieras. I miljökonsekvensbeskrivningen görs en lokaliseringsprövning. Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att planen kan samrådas när plankarta och planbeskrivning är klara.

Sidan uppdaterad 2017-03-10 Kommentera sidan