Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Fullerstad 5:9 m. fl.

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga del av Fullerstad 5:9 med cirka 150-200 lägenheter/hushåll. Planens inriktning är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion bestående av villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus. Vid sidan om bostadsändamålet planeras även för förskola och äldreboende.

Området är ungefär 12,4 hektar stort och ligger i Fullerstad, strax öster om Skönberga, sydost om Söderköpings tätort. Avståndet till Söderköpings centrala delar är cirka 3 km. Fullerstad 5:9 ägs av en privat exploatör. Beslut om planbesked fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-04. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag för en del av fastigheten Fullerstad 5:9 m.fl. Planförslaget samråds 2018-10-25 – 2018-11-29.

Samrådsmöte hålls som öppet hus 12/11 klockan 17.00 på Biblioteket Stinsen.

Eventuella synpunkter ska märkas med SBN-2015-160 och skickas till

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
eller till
Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

Sidan uppdaterad 2018-10-20 Kommentera sidan