Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Lagnö 2:29 (Mon)

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 5 mars beslutat att samråd ska hållas om detaljplan för del av för del av Lagnö 2:29. Planområdet ligger i Lagnö på Norra Finnö. Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten med hotellverksamhet i mindre skala, åretruntboende och campingplatser. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Förslaget till detaljplan är utställt för samråd 2019-03-07 – 2019-03-24.
Under samrådstiden är planen utställd på följande platser:
• Hemsidan www.soderkoping.se 
• Kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping, vardagar de tider receptionen är öppen.
• Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, de tider Stinsen har öppet

Samrådsmöte
Samrådsmöte hålls som drop-in i samband med bygglovskontorets information den 14 mars mellan 17.00 och 18.30 i Sankt Anna skola (matsalen) för att ge möjlighet att ställa frågor om detaljplaneförslaget.

Har du synpunkter?
Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligt senast den 24/3 2019.
Observera att ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Eventuella synpunkter märks med SBF-2018-2135 och sänds till
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
eller
Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
614 80 SÖDERKÖPING

Sidan uppdaterad 2019-03-06 Kommentera sidan