Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för Marö 1:7

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Kommunfullmäktige har den 19 december 2018 antagit detaljplanen.

Planområdet ligger på Marö norr om Mon på Norra Finnö. Planförslaget innebär att området bebyggs med fritidsboende/permanentboende, att ett bryggområde skapas samt att allmän plats skapas i form av naturmark och gata. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Samråd pågick 2018-01-10 - 2018-02-15 därefter har förslaget bearbetats inför granskning. Granskning pågick 2018-06-18 - 2018-08-13. 

Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen.

Sidan uppdaterad 2019-01-03 Kommentera sidan