Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Trädgårdsmästeriet

Detaljplan för Trädgårdsmästeriet

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Martin Larsheim
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  martin.larsheim@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 40

Syftet med planen är att pröva möjligheten för nybyggand för bostadsändamål. Området är ungefär 2,8 hektar stort och ligger mellan Skepparevägen och Storån i nordöstra delen av Söderköpings tätort. Två av fastigheterna ägs av kommunen och den tredje av en privata exploatör. Här beräknas 120-150 lägenheter kunna byggas.

Utredningar som kan komma att ske under planarbetet:

 • Utformning av bebyggelse och gaturum
 • Siktlinjer och stadsbild
 • Parkering och trafik
 • Dagvattenhantering
 • Standskydd
 • Geoteknik och markföroreningar
 • Eventuella fornlämningar

Beslut om uppdrag och samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-25. Nu pågår arbetet med att arbeta fram ett planförslag och att göra utredningar kopplade till planen.

Sidan uppdaterad 2017-03-07 Kommentera sidan