Samhälle och Trafik

Nya hastigheter - dags för Söderköpings tätort

I december 2018 påbörjades arbetet med att se över och anpassa hastigheter på våra vägar i kommunen. 

Vi började i våra mindre tätorter, etapp 1 och blev klar under 2018. Nu startar etapp 2 med anpassningen i Söderköpings tätort.

Varför anpassas hastigheterna?

Genom att anpassa hastigheterna på gator och vägar ges möjlighet att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det finns blandad trafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. 

Arbetet med att anpassa hastigheterna grundas i Rätt fart i staden och genomförs enligt Handlingsplan Trafik 2017-2020.

Det här påverkar justering av hastigheter

När hastigheterna justeras är det de här huvudsakliga principerna vi går efter:

  • Gångfartsområden på kortare gatu- eller torgavsnitt, där många oskyddade trafikanter vistas.

  • Bostadsgator utan direkta genomfarter, 30 km/h.

  • Uppsamlingsgator, genomfartsgator, transportgator 40 km/h.

Bostadsgator i tätorten som tidigare haft hastigheten 50 km/h ändras nu till 30 km/h.

Uppsamlingsgator, genomfartsgator och transportgator har som regel idag 50 km/h och får nu istället hastigheten 40 km/h. Det är till exempel Industrigatan, del av Länsmansgatan, Albogaleden, del av Ringvägen, Harsbygatan och Telegatan.

Gator trafikreglerade som gångfartsområde har behållits, till exempel Lillgatan och Parkgatan.

Kommer fler hastigheter att anpassas?

I etapp 3, kommer vi se över länsvägarna inom tättbebyggt område, i kommunens mindre tätorter och Östra Rydsvägen genom Söderköpings tätort.

Övriga delar av länsvägarna ansvarar trafikverket för.