Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndare / Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Överförmyndaren i Söderköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som du angivit i denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt gällande lagstiftning för överförmyndarverksamheten. Om du inte lämnar uppgifterna enligt ovanstående eller inte vill att dessa behandlas av kommunen kommer det inte att vara möjligt att ta ställning till ditt ärende.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Förmynderskapsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med det som är bestämt i överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter överförmyndaren behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av personuppgiftsbiträden som samtliga har uppdaterade avtal med kommunen. Överförmyndaren kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att överförmyndaren är skyldig att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. Du har rätt att kontakta nämnden om du vill ha ut information om de uppgifter kommunen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att kommunen begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att ta kontakt via overformyndaren@soderkoping.se eller i andra hand via kommunens växel 0121-181 00. Du kan även via dataskyddsombud@soderkoping.se eller vår växel få kontakt med aktuellt dataskyddsombud. Om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Huvudmannen och hans/hennes närmaste anhörig har alltid rätt enligt Föräldrabalken 16 kap.7 § att ta del av de handlingar hos överförmyndaren som rör ställföreträdarskapet.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.