Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering

Samhällsplanering

Kontakter

Kommunen ansvarar för den övergripande användningen och utvecklingen av mark och vatten. För att göra detta använder kommunen bland annat planverktygen som finns i Plan- och bygglagen, men även andra planer som styr kommunens verksamhet.

Planering enligt Plan- och bygglagen kan sammanfattas på följande vis:

  • Översiktsplanen är kommuntäckande, och ska fungera som en strategisk plan för kommunens utveckling inom ett tidsperspektiv om cirka 20-30 år.
  • Planprogram och visionsdokument
  • Områdesbestämmelser är en bindande plan. Man kan bara reglera ett fåtal frågor i områdesbestämmelser, och den kan användas för exempelvis kulturmiljöer eller fritidshusområden.
  • Detaljplanen är bindande och definierar markanvändningen exakt. I detaljplanen regleras markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering, utformning m.m. Detaljplanen ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, den s.k. genomförandetiden.

Medborgarinflytande

En viktig del i all samhällsplanering är medborgarinflytandet. Detta sker genom att samråd hålls med de som är berörda av en plan och de berörda ges möjlighet att yttra sig över planförslaget. Alla planer skickas också ut på remiss inom kommunens organisation och till länsstyrelsen.  

Kommunala planer som inte har direkta effekter för privatpersoner och företag kan antas utanför Plan- och bygglagens process. Dessa planer hanterar kommunens agerande i olika markförvaltningsfrågor, exempelvis underhåll och skötsel av gator eller parker.

Sidan uppdaterad 2017-03-16 Kommentera sidan