Demokrati och inflytande

Sankt Anna – en del av Söderköping och en levande landsbygd

Sankt Anna-paketet

Dåvarande majoritet i Söderköpings kommun, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, presenterade i december 2015 S:t Anna-paketet. Under våren 2016 har ett omfattande arbete genomförts kring utveckling av Sankt Anna.

Under onsdagen den 8 juni tog kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2017-2020. Det är en av de mest expansiva budgetar som lagts med investeringar under perioden på närmare 425 miljoner kronor. Bland annat möjliggörs nu de satsningar som kommunen vill göra i Sankt Anna. Tillsammans med lokala intressenter satsar kommunen för att göra Söderköping och Sankt Anna ännu mer attraktivt för företagare, boende, inflyttare och besökare. Titta gärna på den inledande filmen om Sankt Anna-paketet som närmare beskriver de satsningar som är planerade.

I översiktsplan 2015-2030 har ett antal s.k. noder pekats ut. Noderna representerar platser där satsningar är tänkta.

Tyrislöt

Tyrislöt ingår som en nod längs Östersjökusten från Bråviken och söderut till Kalmarsund. Tyrislöt utvecklas för besöksnäringen med plats för hamn med marina, restauranger, boende, camping, bad m.m. Idéerna som berörda markägare och andra intressenter lämnat sammanställs just nu för att kunna antas under hösten 2016. För året-runt-boende kommer kommunen att satsa på att bygga nytt reningsverk i Tyrislöt och utveckla VA-anläggningen i Sanden för att utöka kapaciteten för fler bostäder. Under 2017 ska idéerna för Tyrislöt börja förverkligas.

Utveckling mot fler året-runt-boende

Det är inte bara i Tyrislöt det finns intresse för bostadsbyggande. Andra områden som diskuteras är bl.a. Sankt Anna kyrkby. Den privata markägaren är intresserad av framtida bebyggelse. Gäddvik 3 är ett annat område som planeras tillsammans med privat markägare och entreprenörer.

Barnomsorg och skola

I Sankt Anna kyrkby finns en skola med barn från förskoleålder upp till årskurs 6. Skolan har en fin utemiljö, engagerade pedagoger och en väl fungerande skolverksamhet. Skolans föräldraförening och kommunen har kommit överens om att tillsammans med skolans personal samverka för att profilera skolan och öka elevantalet med 30 elever på 10 år. Bokbussen kommer att trafikera Sankt Anna med början under 2017.

Mogata är ytterligare en nod för utveckling. Mogata är på stark tillväxt och skollokalerna räcker inte till. Beslutet i Kommunfullmäktige lade grunden till att det nu kan planeras för att bygga nya förskolelokaler.

Barns och elevers trygghet, arbetsro samt hälsa är prioriterade frågor. Här satsar kommunen totalt 14 miljoner kronor. Bland annat ska en kurator arbeta med psykisk hälsa för att minska elevers frånvaro.

Stenbrinken – vårdboende omvandlas till generationsboende med trygghetsbostäder för 70+

Under Kommunfullmäktigemötet togs beslut att lägga ner vårdboendet Stenbrinken. Beslutet baseras bland annat på att byggnaden inte uppfyller moderna krav. Istället vill kommunen satsa på att lokalerna byggs om till ett generationsboende med trygghetsbostäder för äldre, 70+, och bostäder för yngre. Lägenheter med både hög standard och tillgänglighet. Under hösten kommer intresset för detta att undersökas och ombyggnation skulle kunna påbörjas under senare delen av 2017. Istället planeras det för ett nytt vårdboende med inriktning mot demens inne i Söderköping.

Infrastruktur

När det gäller infrastrukturen i Sankt Anna så är väg 210 en prioriterad väg, men även gång- och cykelvägar planeras tillsammans med Trafikverket, dels mellan Mogata och Söderköping, dels mellan Lagnö och Tyrislöt. E22:ans nya sträckning kommer att kopplas på väg 210 i den så kallade Skärgårdslänken. Infrastruktur är inte bara vägar utan också bredband. Här har kommunen ett samarbetsavtal med IP-Only som tar ett helhetsansvar för den fortsatta utbyggnaden på landsbygden så att alla senast 2020 har erbjudits möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband.

Besöksnäringen

Besöksnäringen är den snabbast växande näringsgrenen i Sverige och Sankt Anna är ett av Söderköpings starkaste varumärken. Under 2016 arbetas en turist- och besöksnäringsstrategi fram för hela kommunen med en plan för långsiktig turismutveckling som därmed ytterligare stärker Sankt Anna som besöksmål. Fr.o.m. sommaren 2016 driver lokala entreprenörer turistinformationen i Lagnö.

De här satsningarna på näringsliv, bredband, bostäder, skolor, vägar, gång- och cykelvägar och trygghetsbostäder för äldre gör Sankt Anna till en ännu mer levande bygd i Söderköpings kommun – inte minst tack vare engagerade föräldrar, lokala entreprenörer och andra intressenter.

32-punktsprogrammet

Föreningar i Sankt Anna överlämnade i december 2014 förslag som rörde förskola, skola, boende, marknadsföring och näringsliv. I mars 2015 redovisades hur många av förslagen som bearbetats i förvaltningarna och vad man kommit fram till. Status 2016-04-21 med svar redovisas nedan.