Hem / Officiell anslagstavla / Överklaga beslut

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du alltid överklaga

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta vad som skiljer besluten åt: om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär) eller om det snarare är en fråga om kommunen gjort rätt när de fattade beslutet (laglighetsprövning).

Förvaltningsbesvär – överklaga beslut som rör enskild individ
Förvaltningsbesvär innebär att du som enskild individ kan överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med. Beslutet måste beröra dig personligen för att du ska kunna överklaga och du behöver överklaga inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Om ett kommunalt beslut berör dig, är kommunen skyldig att informera om detta samt hur du går tillväga för att överklaga beslutet. Det kallas besvärshänvisning. Besvärshänvisningen ska innehålla en förklaring om hur du överklagar samt vart överklagan ska skickas. Vid en överklagan måste du tydliggöra varför du tycker att beslutet ska ändras. Överklagan ska dessutom innehålla:
• person- eller organisationsnummer
• postadress och adress till din arbetsplats
• telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (nummer med hemliga mobilabonnemang är undantag och behöver endast uppges om rätten begär det)
• e-postadress eller kontaktuppgifter som kan ha betydelse

Överklagan ska vara skriftligt och skickas direkt till den nämnd eller förvaltning som fattat det. Kravet på skriftlighet är teknikneutral. Det innebär att det går bra att skicka in överklagandet via e-post. Överklagan behöver inte vara egenhändigt undertecknad med penna.

Kommer inte förvaltningen/nämnden fram till ett nytt beslut som gynnar dig som individ, lämnar de över ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har möjlighet att upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Laglighetsprövning – allmänna kommunala beslut
För kommunala beslut som är allmänna kan förvaltningsrätten bestämma hur vida de besluten följer lagen. Detta kallas laglighetsprövning. Ett kommunalt beslut kan överklagas av alla som är folkbokförda, äger en fastighet eller är taxerade för kommunal skatt i Söderköpings kommun.

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten inom tre veckor från att protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Kravet på skriftlighet är teknikneutral. Det innebär att överklagandet kan skickas via e-post. Överklagan behöver inte vara egenhändigt undertecknad med penna. Men rätten kan begära att du kompletterar ditt överklagande med en namnteckning om de anser det är behövligt. 

Det kommunala beslutet kan hävas av förvaltningsrätten om den kommer fram till att:
• Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
• Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
• Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
• Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Överklagan måste innehålla:

• person- eller organisationsnummer
• postadress och adress till din arbetsplats
• telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (nummer med hemliga mobilabonnemang är undantag)
• andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrättens ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig
• du ska i överklagandet beskriva vad du anser är fel med beslutet och vad det är som gör att du anser att beslutet är felaktigt