Bostad och Miljö

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen att dricksvattnet håller en god kvalitet. Allt vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Även vatten som används för vissa andra ändamål på företag som producerar livsmedel är dricksvatten.

 • Livsmedelskontrollen finansieras delvis av företagarna. Kostnaden för kontrollen regleras årligen efter SKRs index PKV (prisindex kommunal verksamhet), och ligger år 2023 på 1255 kronor i timmen.

  För att handlägga din anmälan om registrering tar vi ut en timavgift. Riskklassningen av din dricksvattenanläggning avgör hur mycket du ska betala.

  För handläggning av anmälan om enskild brunn tar vi ut en timavgift på 950 kronor.

 • För att analysera ditt dricksvatten kan du vända dig till något av de ackrediterade laboratorierna. Miljökontoret anlitar SGS Analytics Sweden AB och Eurofins Environment Testing Sweden AB.

  Provflaskor beställer du direkt från labbet. Då skickas flaskor, kylväska och instruktioner ut med posten.

  Tänk på att proverna ska lämnas samma dag som du tar dem.

 • Många har en egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalité men miljökontoret fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvalitén. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalité, men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma.

  Sedan 2014 är det Livsmedelsverket som ansvarar för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar.

  Provtagning egen brunn

  Dricksvattnet bör analyseras vart tredje år hos ett ackrediterat dricksvattenlaboratorium. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet analyseras minst varje år. Dricker små barn dricksvattnet bör man vara extra noggrann med att analysera eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Se lista nedan över ackrediterade dricksvattenlaboratorium.

  Borra en ny enskild brunn

  En anmälan behövs för att få borra efter vatten inom vissa områden. Detta för att de grundvattenmagasin som används har en begränsad kapacitet. Uttaget av grundvatten får inte vara större än mängden grundvatten som bildas. Risken är annars stor att saltvatten från Östersjön eller äldre salt grundvatten tränger in i brunnen. Ett vatten med hög salthalt går inte att använda som dricksvatten.

  När krävs en anmälan om enskild brunn

  Områden som kräver en anmälan bestäms i §13 i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. Att för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i ett område med detaljplan eller 100 m från strandkant till ytvattentäkt eller från strandkant till övriga vattendrag krävs en anmälan.

  Vill du borra en ny dricksvattenbrunn inom ett anmälningspliktigt område behöver du skicka in en ansökningsblankett och en situationsplan.

  Observera att du inte får börja borra förrän du har fått ett skriftligt beslut.

 • I Söderköpings kommun finns det 8 vattenverk. I deras egenkontroll finns rutiner för hur lokaler, utrustning, provtagning m.m. ska skötas så kvalitén på dricksvattnet säkerställs. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i kommunen du bor.

 • Föreskrifterna gäller för anläggningar som:

  • i snitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
  • försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

  Dricksvatten som tillhandahålls eller används i en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av föreskrifterna. Det kan till exempel vara uthyrning av stugor, camping, skola eller vårdhem.

  Även samfällighetsföreningar och andra typer av vattenföreningar som tillhandahåller dricksvatten utan att ta betalt för det eller där medlemsavgift eller liknande avgift inkluderar tillgång till dricksvatten omfattas till exempel också av dricksvattenföreskrifterna.

  Verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras hos miljökontoret. Anmälan ska göras två veckor innan du startar verksamheten.

  Blankett för registrering av drickvattensidor hittar du längre ner.

  Egenkontroll

  Du som har en verksamhet med eget dricksvatten och som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska ha ett system för egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas rutiner för provtagning och underhåll men också driftsinstruktioner.

  Kvalitetskrav

  Dricksvatten ska uppfylla vissa kvalitetskrav enligt dricksvattenföreskrifterna. Det gäller bland annat mikrobiologisk och kemisk kvalitet, samt estetiska värden som färg, lukt och smak. Mer information om dessa krav finns i dricksvattenföreskrifterna.

  Enligt föreskriften ska du även ta fram en faroanalys och ett undersökningsprogram, som miljökontoret ska fastställa. I faroanalysen ska du beskriva de risker som finns i dricksvattenproduktionen. I undersökningsprogrammet beskriver du hur och var provtagning ska ske, vilka prover som du ska ta och hur ofta. Programmet baseras på faroanalysens uppgifter och de krav som finns i föreskriften.