Kommun och Politik

Begravningsombud

Förordnande av begravningsombud sker genom Länsstyrelsen enligt Begravningslagen 10 kap 1 § (1190:1144).

Församlingar i Söderköpings kommun

Söderköping S:t Anna församling samt Östra Ryds församling

Ombudets uppgifter

är enligt 10 kap begravningslagen samt 49 § begravningsförordningen följande: 

  • har rätt att närvara vid, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden när frågor om begravningsverksamheten behandlas

  • kontrollera att man samråder vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av allmän begravningsplats

  • hålla sig informerad om begravningsverksamheten, skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten

  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter hos huvudmannen för begravningsverksamheten

  • föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom

  • se att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande

  • skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Meddelandet skall lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om avgiftssatser för begravningsavgift enligt 3 § första stycket förordningen om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks skall ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift samt i övrigt rapportera anmärkningar till länsstyrelsen.