Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

gammaldags kassaapparat

Söderköpings kommun ger bidrag till ideella föreningar som uppfyller de allmäna bestämmelserna i Reglemente för föreningsbidrag, se länk nedan. Med stöden vill vi stärka, uppmuntra och stimulera till ett brett och mångsidigt utbud av lokala kulturprogram och möjlighet för alla att utöva en idrott. Här kan du se vilka bidrag som finns att söka och ansökningstiderna. I länkarna nedan hittar du blanketter för att söka eller länk till FRI där man söker digitalt.

 

Bidragstyp Vem kan söka Ansökan senast
Grundbidrag Ideella föreningar som uppfyller villkoren under Allmäna bestämmelser 1 april
Lokalt aktivitetsstöd Ideella föreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och som bedriver verksamhet i gruppform bland barn och ungdomar åldrarna 7-25 år.

25 aug & 25 feb.

 

Hyresbidrag Ideella föreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och som hyr externa verksamhetslokaler som inte tillhandahålls av kommunen. 1 april
Drift- och skötselbidrag Ideella föreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och som driver anläggningar och lokaler i egen regi. 1 april
Arrangemangsbidrag Ideella föreningar inom kulturområdet som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser.

1 nov &    1 maj

Verksamhetsbidrag Ideella föreningar som uppfyller villkoren under allmänna bestämmelser och som har publik verksamhet som är öppen för allmänheten minst 2 månader/år. 1 april
 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd i samband med offentliga arrangemang inom kulturområdet för kommunens invånare. Exempel på arrangemang som kan beviljas är stöd för konserter, föreläsningar, teaterföreställningar, utställningar m.m.

  Det kan sökas av ideella föreningar inom kulturområdet som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser.

  Total budget för arrangemangsbidrag fastställs årligen av Servicenämnden. Bidraget storlek beslutas utifrån det totala antalet inkomna ansökningar för respektive genomförande period samt arrangemangets attraktivitet/förväntad publik och det mervärde som ges kommunen. 

  Övriga villkor för bidraget:
  Arrangemanget ska ha lokal anknytning och vara av allmänintresse för kommuninvånarna eller bedömas ha en positiv påverkan för turism/besöksnäringen i kommunen.

  Söderköpings kommuns medverkan i arrangemanget ska anges då programmet offentliggörs.

  Bidrag utgår inte till jubileer, minnesdagar, tävlingsverksamhet eller liknande. Ej heller för matkostnader samt arvode/inkomster till föreningens egna medlemmar.

  Vid entré till arrangemanget får inte vinsten uppgå till mer än 20% av det sökta stödet.

  Efter att arrangemanget är genomfört ska föreningen senast 1 månad efter arrangemangets genomförande, redovisa uppskattat publikantal och om faktiska kostnader och intäkter uppgick till den summa som angivits i ansökan till Kultur och fritid.

  Varje ansökan bedöms utifrån attraktivitet/förväntad publik och det mervärde som ges kommunen. Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget, tid och plats, samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter samt eventuellt biljettpris.

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas genom föreningsregistret Fri senast 1/11 för perioden 1/1 – 30/6 samt senast 1/5 för perioden 1/7 – 31/12.

  Bidrag betalas ut efter programmets genomförande inom en månad efter att arrangemanget har redovisats.

 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar stöd för skötsel och drift av anläggningar och lokaler som sker i egen regi. Till exempel genom egen anläggning eller genom nyttjanderättsavtal, tomträttsavtal eller långsiktigt arrendeavtal under ägarliknande förhållanden. Även framställning och revidering av kartor för orientering ryms inom driftbidraget.

  Det kan sökas av ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser samt övriga villkor för bidraget.

  Maxbelopp för drift- och skötselbidrag Grundbelopp fastställs årligen av Servicenämnden. Bidragets 75% storlek bestäms dels utifrån ett grundbelopp som utgör 75% av maxbelopp, dels utifrån kriteriet om föreningen bedriver verksamhet för barn och unga,  25% av maxbelopp.

  Driftbidrag avser egen anläggning som drivs i egen regi eller genom nyttjanderättsavtal, tomträttsavtal eller långsiktigt arrendeavtal under ägarliknande förhållanden. 

  Skötselbidrag avser allmänna och öppna utomhusytor.

  Övriga villkor: 
  Driftbidrag utgår för anläggningar som drivs av ideell förening i egen regi eller då anläggningen drivs genom nyttjanderättsavtal, tomträttsavtal eller långsiktigt arrendeavtal under ägarliknande förhållanden.

  För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader.

  Driftbidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Serviceförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick.

  Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Serviceförvaltningen innan driftbidrag betalas ut.

  Skötselbidrag utgår för skötsel av allmänna och öppna utomhusytor.

  Föreningar som erhåller skötselbidrag för utomhusytor ska i möjligaste mån tillgängliggöra dessa för skola och för spontanidrott när föreningarna inte själva använder dessa.

  Andra eventuella avtal med Söderköpings kommun för skötsel ersätter rätten till Skötselbidrag i detta reglemente.

  Föreningen ska i sin ansökan ange uppgifter om beräknat antal deltagartillfällen för barn och unga samt tillgänglighet till anläggningen för allmänheten. 

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 1 april genom föreningsregistret Fri eller på blankett som mejlas eller postas till Idrott och Fritid.

  Bidrag betalas ut under april månad.

 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar en ekonomisk grundtrygghet.

  Det kan sökas av ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser.

  Maxbelopp för grundbidrag fastställs årligen av Servicenämnden.100 % erhålls om föreningen har verksamhet för barn och unga och 75% erhålls om föreningen saknar verksamhet för barn och unga.

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 1 april genom föreningsregistret Fri eller på blankett som mejlas eller postas till Idrott och fritid.

  Bidrag betalas ut under april månad.

 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar stöd för externt hyrda verksamhetslokaler för fast verksamhet och som inte är anläggningar som tillhandahålls av kommunen. Bidrag ges ej för hyrda lokaler av mer tillfällig karaktär.

  Det kan sökas av ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser samt övriga villkor för bidraget.

  Bidrag kan utgå med 50% av hyreskostnaden per förening och år, dock som mest med det maxbelopp per som fastställs av Servicenämnden årligen.

  Övriga villkor:
  Bidrag utgår för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för fast verksamhet där hyresavgift har betalats av förening och där långsiktigt hyreskontrakt eller liknande finns upprättat.

  I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, el och värme.

  Föreningen ska lämna underlag som styrker föreningens kostnader av externt förhyrd lokal genom utdrag ur föreningens resultaträkning alternativt kopior på betalningsverifikationer.

  Föreningen ska i samband med sin ansökan lämna underlag enligt ovan genom utdrag ur föreningens resultaträkning alternativt kopior på betalningsverifikationer.

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 1 april genom föreningsregistret Fri eller på blankett som mejlas eller postas till Idrott och Fritid.

  Bidrag betalas ut under april månad.

 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar uppmuntran för verksamhet i gruppform bland barn och ungdomar åldrarna 7-25 år.

  Det kan sökas av ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser samt övriga villkor för bidraget.

  Övriga villkor: 
  Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, medlemsmöte, kommitté eller motsvarande.

  Vid samarbete mellan föreningar kan endast en av föreningarna söka aktivitetsbidrag för deltagare. Vid samplanerad aktivitet är det även möjligt att dela antalet deltagare mellan respektive förening.

  Om föreningen kan få stöd från något av studieförbunden för en aktivitet ska föreningen i första hand ansöka om bidrag från den aktören.

  Sammankomsten ska ha minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Deltagare får endast räknas en gång per dag och ska ha betalat medlemsavgift.

  Sammankomsten ska pågå i minst 45 minuter.

  Inom idrotten ska träning för barn och ungdomar vara allsidig och möjliggöra aktivt deltagande i flera föreningar. Detta med stöd av Riksidrottsförbundets idéprogram för idrottsrörelsen.

  Föreningsledare förutsätts erhålla god utbildning för att klara sina uppdrag.

  Aktiviteterna ska anpassas utifrån de aktivas ålder samt till deras fysiska, psykiska och sociala behov och mognad.

  Sökande förening ska sträva efter en, mellan könen, jämlik fördelning av aktiviteterna.

  Bidrag utgår med det belopp som fastställs årligen av Servicenämnden, gäller per sammankomst

  Sammankomster ska redovisas på numrerade närvarokort. Underlaget ska innehålla uppgifter om närvaro på deltagare och ledare, föreningens namn, typ av aktivitet, plats, tid samt födelsedata.

  Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig ledare och sparas av föreningen i minst 5 år.

  Sammankomsten ska vara ledarledd gruppaktivitet. Ledaren ska vara utsedd av föreningen och kan ej, redovisningsmässigt ansvara för flera grupper samtidigt.

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 25/8 för perioden 1/1-30/6 samt 25/2 för perioden 1/7-31/12 genom föreningsregistret Fri.

  Bidrag betalas ut under september samt mars månad.

 • Bidraget syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd för publik verksamhet. Exempel på detta är museum, gallerier, visningar av samlingar m.m.

  Det kan sökas av ideella föreningar som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser.

  Bidrag utgår med det belopp som fastställs årligen av Servicenämnden, gäller per förening och år.

  Övriga villkor för bidraget: 
  Den publika verksamheten ska vara öppen för allmänheten och även bedömas ha en positiv påverkan för turism/besöksnäringen i kommunen.

  Den publika verksamheten ska vara öppen minst 20 timmar/vecka under minst två månader per år, och främst under turistsäsongen maj-augusti.

  Den publika verksamheten ska bedrivas utan entréavgifter.

  Föreningen ska i sin ansökan ange uppgifter om verksamhetens öppethållande under året.

  Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas senast 1 april genom föreningsregistret Fri.

  Bidrag betalas ut under april månad.

Reglemente för föreningsbidrag