Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningslotterier

Föreningslotterier

Kommunstyrelsen ansvarar för registrering  av lokala lotterier i Söderköpings kommun.Här beskrivs de huvudsakliga bestämmelserna. Mer information, samt blanketter för ansökan och redovisning, tillhandahålls av Idrott och fritid.

Registreringslotterier

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Krav för registrering

Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.

Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag

Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.

Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.

Lotteriet får inte tillhandahållas online.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp

Vinster får bara vara varor.

Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.

Lotteriet får endast bedrivas inom kommunen och  samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning eller i samband med ett bingospel.

Kontrollant

Kommunens ansvarige lotterikontrollant är Idrott och fritid.

Avgifter

Avgifter för registrering, tillstånd samt kontrollantarvode fastställs av kommunfullmäktige. Avgifter faktureras föreningen efter beslut eller redovisning.

Gällande avgifter:
Registrering : 300 kr

Ansökan

Blankett för ansökan kan erhållas från Idrott och fritid. 
Till ansökan bifogas:
Protokollsutdrag med beslut om att ansöka om lotteritillstånd samt uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt stadgar, om de inte lämnats in tidigare, ska medfölja ansökan.

Upplysningar

Upplysningar i lotteriärenden lämnas av Idrott och fritid.
Frågor om lotterilagens tolkning besvaras av Spelinspektionen.