Bostad och Miljö

Avloppsinventering

Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Inventeringen görs områdesvis och som fastighetsägare får du i god tid reda på att miljökontoret kommer att besöka dig. Om ditt avlopp inte fungerar måste du åtgärda det.

Varför inventerar vi?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Dåligt fungerande avloppsanläggningar släpper ut smittämnen som riskerar att förorena vatten och mark. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som båda bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag.

Informationsutskick

Miljökontoret skickar ut ett informationsbrev, en checklista och en enkät till dig som fastighetsägare när det är dags för ditt område att få besök. Checklistan är till för att du som fastighetsägare ska kunna kontrollera och bedöma din avloppsanläggning. Enkäten är till för att miljökontoret ska få in information om din avloppsanläggning och vad för installationer som finns på din fastighet. Detta underlättar inför vårt besök och för bedömningen.

Platsbesök

Under perioden april till september besöker miljökontoret alla fastigheter som har bedömt sina avloppsanläggningar som gröna eller gula i enkäten. Det är oftast inte nödvändigt att fastighetsägaren är med under platsbesöket, men om du är hemma vid inspektionen eller gärna vill vara med så går det bra. Om ni vill vara med vid platsbesöket så måste ni meddela detta i god tid till miljökontoret.

Vad händer sen?

Om avloppsanläggningen inte fungerar som den ska kommer miljökontoret, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att begära förbättrande åtgärder eller fatta beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen. Ett förbud innebär att du som fastighetsägare måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Om avloppsanläggningen fungerar som den ska får fastighetsägaren en inspektionsrapport där detta framgår.

Avgift

Miljökontoret tar ut en avgift för avloppsinventeringen enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige. I avgiften ingår förberedelser, platsbesök, skrivande av inspektionsrapport och eventuellt beslut om utsläppsförbud. 

Åtgärda ditt avlopp

Är du medveten om att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven så ta direkt kontakt med en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram ett förslag på lämplig åtgärd. Observera att du inte får göra ändringar eller anlägga ett nytt avlopp utan att först söka tillstånd eller göra en anmälan till miljökontoret.

För att läsa mer om olika enskilda avloppsanläggningar besök avloppsguiden.se.

FAQ Avloppsinventering

 • En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas av både hygieniska och miljömässiga skäl.

  Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar. Det orsakar även övergödningsproblem i närliggande vattendrag.

  Om det finns en badplats i närheten riskerar de badande att få i sig tarmbakterier och parasiter som orsakar maginfektioner.   

 • Miljökontoret inventerar alla avloppsanläggningar som är över fem år. Ett enskilt avlopp kräver regelbunden tillsyn och skötsel för att fungera. Igenväxning på en markrening, utebliven slamtömning, fel kemikaliedosering etc. kan göra att anläggningen inte fungerar som den ska även om avloppsanläggningen är nyare.

  Hittar man felen tidigt kan man ofta åtgärda dessa innan avloppsanläggningen har förstörts och måste göras om helt. Miljökontoret har som mål att alla avloppsanläggningar ska få besök cirka var 10:e år. En avloppsanläggning brukar ha en livstid på ca 20-25 år. 

 • När kommer ni och inventerar mitt område?

  Miljökontoret har tagit fram en långsiktig plan för tillsyn av enskilda avlopp. 

  Vet du om att ditt avlopp är undermåligt kan du redan nu ansöka om ett nytt avlopp. Miljökontoret gör inte tillsyn på avloppsanläggningar som är nyare än fem år. 

 • Ta hjälp av checklistan som har skickats med i inventeringsutskicket och kolla gärna igenom bildspelet (Kontrollera ditt avlopp) här på hemsidan.

  Är ditt avlopp från 80-talet eller äldre så är det troligen dags att uppgradera. Bedöm det som gult eller rött i enkäten.

  Kan du se några rör som sticker upp ur gräsmattan efter slamavskiljaren? Då har någon form av efterföljande rening. Beroende på ålder kan avloppet då bedömas som grönt (om allt ser bra ut enligt checklistan) eller gult (om det finns mindre brister eller den är äldre).

  Vet du ingenting om din avloppsanläggning så är detta ett bra tillfälle att lära dig mer. Läs om enskilda avlopp på avloppsguidens hemsida, och ta med dig medskickad checklista ut på din fastighet och kolla på ditt avlopp utifrån denna.

  Är du osäker på hur du ska fylla i enkäten? Gör ditt bästa, och rita en tydlig karta så att miljökontoret hittar avloppsanläggningen på plats. Då kan våra inspektörer undersöka vad det är för avloppsanläggning och om den uppfyller dagens krav. 

 • Miljökontoret rekommenderar att du tar kontakt med en entreprenör eller avloppkonsult som kan hjälpa dig med att hitta en lämplig avloppslösning för din fastighet och hjälpa dig att komma in med en ansökan.

  Om du inte kommer in med en ansökan innan 1 september och har bedömt ditt avlopp som rött kommer miljökontoret att fatta ett beslut om utsläppsförbud på din fastighet. Utsläppsförbudet träder i kraft efter ett år, och då måste avloppsanläggningen vara åtgärdad inom den tiden. Avgift för handläggning av inventeringsärendet kommer tas ut.