Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Egen avloppsanläggning / Så här söker du tillstånd

Så här söker du tillstånd

Innan du anlägger ett nytt avlopp måste du söka om tillstånd för anläggningen. Här kommer vi gå igenom de olika stegen kring hur man söker ett tillstånd.

Såhär gör du

 1. Bestäm dig för vilken anläggning du vill ha. Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på de specifika förhållandena på platsen. Miljökontoret kan ge dig information om vilka olika typer av anläggningar som finns men du måste själv välja vilken anläggning du vill ha. Entreprenörer och sakkunniga kan ofta hjälpa till med förslag på olika anläggningar och utformning. Här kan du få tips på verksamma entreprenörer i kommunen.
 2. Fyll i E-tjänsten för ansökan och skicka in. E-tjänst för ansökan om enskilt avlopp. Kontakta miljökontoret om du har några frågor innan du skickar in ansökan. Längre ner hittar du information om vad du behöver skicka in tillsammans med ansökan.
 3. Miljökontoret gör en bedömning av ansökan. När ansökan inkommer till miljökontoret görs en bedömning av den föreslagna anläggningen och ett platsbesök. Om vi behöver några kompletteringar kontaktar vi dig. Vi skickar även din ansökan till personer som vi bedömer som berörda, till exempel grannar, så att de får möjlighet att komma med synpunkter.
 4. Beslut om tillstånd fattas. Efter att miljökontoret har fått in all nödvändig information, har besökt platsen och gjort en bedömning om den föreslagna anläggningen uppfyller kraven så fattar vi ett beslut. Om uppgifterna i ansökan bedöms som godtagbara fattas ett beslut om tillstånd för anläggande av avloppet. Beslutet skickas till dig som sökande.
 5. Nu kan du anlägga. Tänk på att anläggandet ska utföras av en sakkunnig person som innan arbetet påbörjas ska ha tagit del av tillståndet och ansökningshandlingarna. Du bör avvakta med att påbörja anläggandet av avloppsanläggningen i 3 veckor från det att du fått beslutet. Om grannar har hörts i ärendet så får de tre veckor på sig att överklaga beslutet innan det är giltigt (vunnit laga kraft). Tillståndet är tidsbegränsat och förfaller om inte anläggandet påbörjats inom 2 år eller färdigställts inom 5 år. Om du har ett beslut om utsläppsförbud för din gamla anläggning kan du ha andra datum att förhålla dig till.
 6. Innan du påbörjar anläggandet eller minst två dagar innan din anläggning är färdigställd ska du kontakta miljökontoret. Miljökontoret kan då välja att göra ett besök på plats. Där kontrollerar vi att anläggningen är utförd enligt tillståndet.
 7. Entreprenören skickar in entreprenörsrapport. Senast två veckor efter att anläggandet slutförts ska entreprenören skicka in ifylld entreprenörsrapport och bilder (fotoinstruktion) från anläggandet till miljökontoret. Har du anlagt ett minireningsverk behöver du också skicka in en kopia på upprättat serviceavtal. Handlingarna som skickas in kommer att granskas av miljökontoret för att kontrollera att tillståndet har följts. Ser allting bra ut kommer en bekräftelse skickas ut och ärendet avslutas. Saknas några uppgifter kommer miljökontoret kontakta dig som sökande. I samband med detta kommer också VA-kontoret få information om din nya avloppsanläggning för att kunna starta ett tömningsabonnemang.

Vad ska skickas in vid ansökan?

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Situationsplan med avloppsanläggningens samtliga delar inritade. Se informationsblad om situationsplan. Tips! Det går bra att använda en kartbild från internet att rita på (ex. https://minkarta.lantmateriet.se/).
 • Markbädd

  Vid ansökan om markbädd ska du också skicka in:

  • Längd och Tvärsektionsritning (bäddkonstruktion)
  • Produktblad eller motsvarande om du ska lägga biomoduler

  Vid kemfällning ska även uppgifter/produktblad om kemfällningsenhet och fällningsmedel skickas in.

 • Vid ansökan om infiltration ska du också skicka in:

  • Längd och Tvärsektionsritning (bäddkonstruktion)
  • Provgrop (ska vara grävd och öppen för miljökontorets platsbesök)
  • Resultat från jordprov. Vi godtar resultat från siktprov eller perkolationstest
  • Produktblad eller motsvarande om du ska lägga biomoduler.
 • Vid ansökan om minireningsverk ska du också skicka in:

  • Produktblad
  • Information om efterpolering
  • information om provtagningspunkt
  • En installationsanvisning (hur verket driftsätts)
  • En drift- och underhållsinstruktion (egenkontroll)
  • En slamtömningsinstruktion

  Tänk på att miljökontoret ställer krav på att man ska ha ett serviceavtal på sitt minireningsverk. Utöver det ska egenkontroll skötas av fastighetsägaren mellan servicebesöken.

 • Vid ansökan om sluten tank ska du också skicka in:

  • Produktblad för den slutna tanken
  • Information om toalett
  • Uppgift om att larm finns
 • Vid ansökan om gråvattenfilter ska du också skicka in:

  • Produktblad
  • Information om efterpolering
  • Ev. drift- och underhållsinstruktion (egenkontroll)
 • Slamtömningsavstånd

  Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter enligt gällande renhållningsföreskrifter. Om avståndet är mer än 10 meter kan man anlägga en sugledning eller lägga ut en sugslang inför tömning.