Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Strategisk plan med budget

Mål och budget

Budget är en plan för den kommande budgetperioden som omfattar tre år och som visar hur mycket intäkter kommunen beräknas få respektive år samt hur dessa ska användas varje år.

Budgetarbetet i Söderköpings kommun inleds i april månad efter det att kommunstyrelen fattat beslut om planeringsförutsättningar för den kommande treårsperioden. Under våren arbetas förslag till driftbudget för en period av tre år fram. Driftbudgeten revideras sedan varje år. Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgeten i juni.

På hösten fattar kommunfullmäktige beslut om taxor och avgifter, investeringsbudget, ekonomistyrningsregler samt utdebitering för det närmaste budgetåret.