Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service / Öppna jämförelser: Företagsklimat 2021 - NKI

Företagen i Söderköping är mycket nöjda med kommunens bemötande

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning ”Öppna jämförelser: företagsklimat 2021”, ger företagen kommunen ett högt betyg när det gäller bemötande, service och myndighetsutövning.

Söderköpings totalindex 80 är det tredje högsta i Östergötland, där det genomsnittliga totalindexet för deltagande kommuner uppgår till 76. Motsvarande siffra i riket är 74. Med detta resultat hamnar Söderköpings kommun på en hedrande 30:e plats bland Sveriges 189 deltagande kommuner.

Söderköpings kommun ingår sedan 2021 i SKRs mätning av hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning, ofta kallad NKI. Mätningen kommer att pågå under tre år. Servicemätningen mäter den direkta kontakten företagen haft med kommunen i olika ärenden såsom tillstånd och tillsyn för företagarens verksamhet. År 2014 genomförde Söderköpings kommun en enstaka mätning och då låg totalindexet på 63.

Resultaten från mätningen används både i samhällsbyggnadsförvaltningens och serviceförvaltningens arbete för fortsatta förbättringar i samverkan med det lokala näringslivet.

Fakta om mätningen

Företagen har bedömt kommunernas service inom fyra myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.
Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Frågorna redovisas i form av index på skalan 0–100. När en kommun har ett NKI på 80 eller mer bedöms det vara ett mycket bra resultat, 70 eller mer är högt, 62–69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Läs mer om undersökningen här: Öppna jämförelser: företagsklimat 2021 - SKR