Bostad och Miljö

Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas i Sverige. När ett preparat godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i en behörighetsklass som talar om hur medlet får användas och av vem. Alla godkända bekämpningsmedel delas in i tre klasser. För att få sprida bekämpningsmedel klass 1L och 2L krävs behörighet. För användning av medel i klass 3 krävs ingen utbildning. Det är länsstyrelsen som anordnar utbildningar som leder till behörighet för spridning av preparat tillhörande klass 1 och 2.

För dig som yrkesmässigt planerar att använda bekämpningsmedel är det en del detaljer att tänka på. Du ska bland annat föra journal över den besprutning du gör, kemikalierna måste förvaras på rätt sätt och du ska ha en förteckning över vilka kemikalier du använder. Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. Det kan t ex vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, förskolor, skolor, lekplatser och betesmarker.

Ibland krävs det anmälan till eller tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för få att sprida bekämpningsmedel.

Mer information