Bostad och Miljö

Egenkontroll

Miljöbalken lägger ett stort ansvar på dig som driver en verk­samhet. Du ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verk­samhet du bedriver.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Detta enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Rutiner för miljöarbetet

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön samt dokumentera det pågående arbetet. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energianvändningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.